สรุปการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Presentation Skill

BEERTHAI
"คุณสามารถนำเสนอได้หรือไม่”นำเสนออย่างไร
การอบรมระยะสั้นหลักสูตร Presentation Skill โดย ผศ.ดร.สุรพล  นันทการกิจกุล วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙           คุณสามารถนำเสนอได้หรือไม่ เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาเพราะในการเรียนรู้จะทราบว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้หรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้จากการสอบส่วนหนึ่ง และอีกส่วนคือการนำเสนอความรู้ทั้งที่เกิดจากการอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆซึ่งอาจจะเป็นงานวิจัยหรือไม่ก็ได้ สำหรับการนำเสนอหากต้องการใดให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชำนาญได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งเรื่องเนื้อหาที่จะนำมาเสนอ การใช้ภาษารูปแบบของการเขียนนำเสนอ และสุดท้ายคือการฝึกฝนหาชั่วโมงบินในการนำเสนอ ประเภทของการนำเสนอ สามารถจำแนกได้ ๓ รูปแบบคือ ๑)     การนำเสนอปากเปล่า ๒)    การนำเสนอโดยโปสเตอร์ ๓)     นำเสนอผ่านการเขียนลงเอกสารวิชาการที่มีผลต่อสาธารณะ การนำเสนอแบบปากเปล่า ๑.      ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ ๑)  ขนาดความจุของห้องและลักษณะของห้องว่าเป็นแบบเปิดโล่งหรือเหมาะสม ในกรณีนี้อาจจะใช้การสอบถามจากผู้จัด หรือไปถึงก่อนเวลาเพื่อเตรียมพร้อม ๒)    วุฒิภาวะ การศึกษา จำนวน และความตั้งใจของผู้พูด ๓)     วุฒิภาวะ การศึกษา จำนวน ความพร้อมและระยะห่างของผู้ฟัง ๔)     อุปกรณ์ต่างๆทั้ง คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย ไมโครโฟน จอภาพ ๕)     เทคนิคเรื่องวิธีการ ภาษาพูด  ความต่อเนื่อง แนวคิด และการติดตามข่าวปัจจุบัน ๖)     บรรยากาศ ความเป็นกันเอง สภาพอากาศ เสียง แสง กลิ่น ๗)    เวลา ระยะเวลา ช่วงเวลาเช้า บ่าย ดึก โอกาส และความสะดวก ๒.     ลักษณะการนำเสนอที่ดี ๑)     ใช้เวลาที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า ๒)    อาจใช้ภาษาถิ่นตามโอกาส ๓)     อย่าเปลี่ยนเรื่องหรือพูดไม่ได้ใจความ ๔)     กวาดสายตาไปรอบๆ อย่างมองจุดเดียว หรือมองพื้น เพดาน ๕)     ลำดับเป็นขั้นตอน และอย่างหลงประเด็น ๖)     แทรกให้ขำและคำคม ๗)    ต้องบอก ปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางวิจัย ผล สรุป ข้อเสนอแนะ ๘)     ต้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๙)     วางแผนและเตรียมพร้อม ๑๐) เปิดใจกว้าง สร้างมิตรภาพ ๓.     วิธีลดความประหม่า ๑)     ยิ้ม ๒)    ทักทายคนรู้จัก ๓)     สูดหายใจลึกๆ ๔)     นึกไว้ว่าผู้ฟังเป็นเด็ก ๕)     เลือกคำพูดสนุกให้ผู้ฟังหัวเราะ ๔.     ทักษะของการนำเสนอ ๑)     บุคลิกภาพ ·       หน้าตาสดชื่น ยิ้มแย้ม สะอาด ·       แต่งกายถูกกาลเทศะ เหมาะกับผู้ฟังและสถานที่ ·       ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น กระตือรือร้น ·       กริยาท่าทางมั่นคงเป็นธรรมชาติ ·       ควบคุมกิริยามรรยาท มีสติ ระงับความกลัวหรือความประหม่า ·       แสดงความเป็นมิตร ทักทายผู้ฟัง เป็นกันเอง ·       มองโลกในแง่ดี มีศีล สมาธิ ปัญญา ๒)    เสียง จังหวะ และลีลา ·       น้ำเสียงดัง ฟังชัด ชัดเจน ไพเราะ ·       พูดมีจังหวะและวรรคตอนให้ถูกต้อง ·       มีท่วงทำนองสูง ต่ำ ·       ออกเสียงตัว ล ร และคำควบกล้ำถูกต้อง ·       พูดเน้นหรือพูดซ้ำบางประโยคที่สำคัญ ๓)     ภาษที่ใช้ ·       ภาษาสากล สุภาพ เหมาะกับระดับของผู้ฟัง ภาษาท้องถิ่น ·       ใช้ภาษาสละสลวย กะทัดรัด คมคายและประทับใจ ·       แทรกอารมณ์ขันในบางโอกาส ใช้มุขตลกหรือเสียงเพลง ·       พูดให้กระจ่าง ไม่คลุมเครือ ไม่เยิ่นเย้อ ·       ใช้ภาษกายแสดงให้เห็นภาพ ๔)     อากัปกริยาต่างๆ ·       ยืนตรงเป็นสง่า สุภาพ มีสติ ·       แสดงออกทั้งในด้านน้ำเสียง สีหน้า แววตา ·       ท่าทางด้วยอาการปกติ และเป็นมิตร ·       สบสายตาผู้ฟัง และกวาดสายตาไปรอบๆ ·       ใช้ภาษากายและออกท่าทางเพื่อให้เกิดภาพพจน์ ๕)     ความคิด เนื้อหา สาระ ·       สร้างจุดสนใจในเนื้อเรื่องและที่มาของปัญหา ·       เนื้อหาเหมาะกับระดับของผู้ฟัง ·       รวบรวมความคิดอย่างมีเหตุผลก่อนนำเสนอ ·       เน้นเรื่องสำคัญและขยายความหรือยกตัวอย่างประกอบ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้ครูรุ่นใหม่

หมายเลขบันทึก: 61242, เขียน: 20 Nov 2006 @ 11:37 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)