บันทึกการจัดการความรู้ : เชิญเยี่ยมดูห้อง KM  กศน. ฉะเชิงเทรา                    ในท่ามกลางกระแสของการจัดการความรู้ ที่มาแรงทุกแห่งหนผู้คน องค์การ หน่วยงานทั้งหลาย ต่างใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแก่นความรู้ ที่จะนำไปสู่ความอยู่รอดของการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า และยังนำพาให้เกิดความได้เปรียบของการแข่งขันเมื่อวันพรุ่งที่จะมาถึง..ผมได้เกิดความคิดคำนึงในการกระตุ้น สร้างความตระหนักแก่บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งที่ทำงานใน ศูนย์การศึกษานอกโรงจังหวัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในการให้ความสนใจเรื่องการจัดการความรู้ ( Knowledge Management )   จึงได้ประกาศจัดตั้ง ห้อง KM” ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องคือ 1.       ประชุมเพื่อเพาะบ่มปัญญา 2.       เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.       ดู  Best   Practice  ให้รู้เขา รู ้เรา 4.       ขัดเกลาความคิด มองพิศอย่างผู้รู้ 5.       ฝึกคนสู่ Knowledge Worker 6.       นำเสนอผลงานที่ผ่านมา 7.       นำ กศน. แปดริ้วก้าวหน้าสู่ Learning Organization

ภายในห้องได้มีการแสดงผลงานเชิงประจักษ์ ที่ชาว กศน. สามารถเข้า

มาเรียนรู้ ได้จัดแสดงเป็นมุมอย่างสวยงาม และมีคุณค่าผลงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแต่ละเรื่องก็ได้นำมาเทียบเคียงกัน เพื่อให้เกิดการแข่งดีนำ Best Practice มา Benchmarking กันและในบางกิจกรรมได้จัดนำมาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อพัฒนา      กิจกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สู่ระดับแนวหน้าภายในเงื่อนไข และระยะเวลาที่พึงกระทำได้และหลายอย่างก็ทำสำเร็จมาและด้วยการ วัดรอยเท้าช้าง หรือ Benchmarking เช่นนี้

                          สำหรับวันนี้ขอบันทึกไว้เพียงเท่านี้ก่อน จะหาเวลาว่างต่อยอดสาธยายการจัดการความรู้ในโอกาสต่อไป                                                                     ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์                                                                  อาทิตย์ ๑๙ พ.ย.๔๙