ubol

ubol
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบท
Usernamenfeubol
สมาชิกเลขที่30614
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ  นางอุบล  โคตา

การศึกษา   ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

                    วิทยาลัยครูมหาสารคาม (2534)

                   ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2545)

การทำงาน   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนอำเภอพล (2535)

                  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเนินสง่า   จ. ชัยภูมิ    (2543-2544)               

                  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

แวงใหญ่  จ. ขอนแก่น (2544-2550)

                ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชนบท  จ. ขอนแก่น  (12 พ.ย. 2550- 2551)

                ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนบท  จ. ขอนแก่น  (4มีนาคม 2551-ปัจจุบัน)