"...คนเรานั้นจะต้องมี  นวัตกรรม คือ ต้อง innovative หรือต้องรู้จักสร้างสรรค์  ต้องมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้องหน้า  ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  แต่ว่าก็ต้องสามารถปรับโลกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นอยู่หรือความพอใจความสุขสบายของตัวเองเหมือนกัน  ต้องแก้ปัญหาด้วความคิด  พอทางหนึ่งตันก็ต้องหาทางใหม่  ไม่งอมืองอเท้ายิ่งใน  ภาวะวิกฤต  ยิ่งต้องการนวัตกรรม  ซึ่งไม่เฉพาะแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น  หากแต่เป็นนวัตกรรมของทั้งระบบโดยรวม  ตั้งแต่สังคม  เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม..."

ดังนั้น  นวัตกรรมทางการศึกษา  คือ ความคิดใหม่  รูปแบบใหม่  วิธีการใหม่  เทคนิคใหม่  แนวทางใหม่  ผลผลิตใหม่  ที่ได้ประยุกต์  สร้างสรรค์และพัฒนา  ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมหรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

จากเนื้อหาข้างต้นจะกล่าวได้ว่า  ในปัจจุบันนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากทางการศึกษา  ถ้าสามารถนำนวัตกรรมมาใช้อย่างเป็นระบบก็จะสามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศได้  แต่ต้องมีการปรับให้มีความสอดคล้อง  เหมาะสม สามารถนำมาพัฒนาได้จริง ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ