โครงการเข้าค่ายคุณธรรม


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.ประพิศ โบราณมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานถึงรายละเอียดของการจัดโครงการ ดังนี้โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ งานฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการฯ และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกจากบุคคลในครอบครัวได้

2. เพื่อใหปฏิบัติตามหลักของการมีคุณธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคี

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

5. เพื่อเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และรูปแบบในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การบรรยาย การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลังจากนั้นประธานในกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและมานุษยสัมพันธ์ในองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)