ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.เมืองปาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ม.7 ต.หัวเวียง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่นๆเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเพื่อให้บริการประชาชนด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ฯลฯ


ในงานดังกล่าว ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรที่ถูกต้องและยั่งยืน ฉะนั้นจุดประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อให้ เกษตรกรได้มีโอกาสพูดคุยหรือปรึกษาหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาการเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน และเป็นการเชิญชวนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Agriculture for the worldความเห็น (0)