เรือนจำกลางบางขวางกับเส้นทางสู่ราชทัณฑ์มืออาชีพ

การกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของกรมคุก ที่อาจต้องไปศึกษาของสหรัฐอเมริกา ที่รับสมัครจากผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้านอาชญาวิทยา และ หลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับเพื่อความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่คุก จะต้องมีการให้ความสำคัญกับ การสั่งสมองค์ความรู้ แบบมืออาชีพ ทั้ง มืออาชีพด้านการควบคุม (Security Professionals ) และ มืออาชีพด้านการแก้ไข (Corrections Professionals)............................

องค์ประกอบที่สำคัญของ ราชทัณฑ์มืออาชีพ (Corrections Professionals) สามารถจำแนกได้จากบุคลากรราชทัณฑ์มืออาชีพด้านต่างๆ เช่น มืออาชีพด้านการควบคุม (Security Professionals ) มืออาชีพด้านการแก้ไข (Corrections Professionals) ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุม (Security Expert) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไข (Corrections Expert) ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมการฝึกอบรมมืออาชีพ (Expert professional training programs) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายราชทัณฑ์ (Corrections Expert Law) ผู้เชี่ยวชาญด้านราชทัณฑ์ และ ความยุติธรรม (Justice & Corrections Expert ผู้เชี่ยวชาญราชทัณฑ์ และ ที่ปรึกษาด้านนโยบาย (Corrections Expert & Policy Consultant) ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ และ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Audit and Compliance Specialist) รวมตลอดถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านความยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Professionals) เป็นต้น


สำหรับเนื้อหาที่นำเสนอในบทความนี้ จะเป็นการกล่าวถึง มืออาชีพด้านการควบคุม (Security Professionals) โดยเป็นการนำเสนอด้วยภาพให้เห็นถึงบรรยากาศการซักซ้อมแผนการควบคุมการจลาจล (riot control) ของเรือนจำกลางบางขวาง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ฝ่ายควบคุมแดน ๑๔ โดยสังเขป ดังนี้


มืออาชีพด้านการควบคุม (ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังประธานการซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (พิธีเปิดซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (ซักซ้อมแผน riot control)


มืออาชีพด้านการควบคุม (ถ่ายรูปร่วมกันภายหลังเสร็จพิธี)

โดยสรุป

เรือนจำกลางบางขวางกับเส้นทางสู่ราชทัณฑ์มืออาชีพที่นำเสนอในบทความนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรือนจำกลางบางขวางได้เริ่มต้นเดินบนเส้นทางสาย ราชทัณฑ์มืออาชีพ (Corrections Professionals) แล้ว เพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบทของราชทัณฑ์มืออาชีพ ว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ ด้านใดบ้าง เช่น การกำหนดโปรแกรมรองรับมืออาชีพ (Professional Certification Programs) ประกอบด้วย การควบคุมการจลาจล (riot control) การควบคุมฝูงชนไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรง (non-lethal mob control) การจัดการภาวะวิกฤตและการเจรจาต่อรองตัวประกัน (crisis management and hostage negotiation) ฯลฯ หรือ ประกอบด้วย มืออาชีพงานราชทัณฑ์ และ ผู้เชี่ยวชาญงานราชทัณฑ์ ด้านใดบ้าง ซึ่ง ราชทัณฑ์มืออาชีพ มีความจำเป็นที่จะต้องมีมืออาชีพด้านต่างๆ โดยเฉพาะ มืออาชีพด้านการควบคุม (Security Professionals) และ มืออาชีพด้านการแก้ไข (Corrections Professionals) ดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้น กรมคุกก็จะต้องเดินรั้งท้ายหน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไป จึงมีความจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาบุคลากร ของ กรมคุก เอง จะต้องพัฒนาหาความเชื่อมโยงกับเส้นทางสู่ราชทัณฑ์มืออาชีพ โดยเริ่มต้นจากกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของกรมคุกที่อาจต้องไปศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่รับสมัครจากผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้านอาชญาวิทยา หลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับเพื่อความก้าวหน้า ที่จะต้องให้ความสำคัญกับการสั่งสมองค์ความรู้แบบมืออาชีพ ทั้ง มืออาชีพด้านการควบคุม และ มืออาชีพด้านการแก้ไข ฯลฯ รวมตลอดถึงยังมีความจำเป็นต้องแยกความความเหมือนความต่างระหว่างเจ้าหน้าที่คุก กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เพื่อที่กรมคุกจะได้เริ่มต้นก้าวไปบนเส้นทางสู่ราชทัณฑ์มืออาชีพอย่างแท้จริง

................


วินัย เจริญเฉลิม ศักดิ์

๖ สิงหาคม ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.linkedin.com/title/corrections-expert และ ข้อมูลจากส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวางบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (0)