การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทรูปแบบโฮมสเตย์เพื่อผู้สูงอายุ


****จำลองการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทรูปแบบโฮมสเตย์เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลความรู้เพียงเท่านั้น****

ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป มีสุขภาพที่แข็งแรง และผู้สูงอายุจะมีความพอใจ และความสนุกกับการนำเงินออมมาใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยว ที่ไม่ต้องเร่งรีบและปรารถนาการมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท รวมถึงให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรม ที่พัก สัมผัสกับวัฒนธรรมชนบท ประเพณีในพื้นที่ พร้อมทั้งต้องการได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์

บ้านหัวนา บ้านหัวนา

สังคมเมืองในปัจจุบัน จัดว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและมีความเสื่อมรวมอยู่ด้วย เมืองเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานอันถาวร และหนาแน่นด้วยประชากร และเป็นที่รวมของผู้คนที่มีความแตกต่างทางพื้นเพ วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากวิถีชีวิตที่ไม่มีการแข่งขัน คอยพึ่งพาอาศัยกันของคนในสังคม ก็ได้เปลี่ยนไปเพราะ การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์เราพบว่าผู้สูงอายุในสังคมเมืองกลับต้องการความเป็นธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ เราจึงอยากจะทำให้ผู้สูงอายุที่ชอบสัมผัสธรรมชาติได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบชนบท ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและการดำเดินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชนบท

การท่องเที่ยววิถีชีวิตในชนบทแบบโฮมสเตย์เพื่อผู้สูงอายุ โดยเราจะจัดการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ในหมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเราจะจัดบ้านพักที่เอื้ออำนวยแก่ผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ผู้สูงอายุจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีความเรียบง่าย ได้อยู่กับธรรมชาติ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้าน

โดยการจัดบ้านของชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวนา ให้เป็นบ้านรูปแบบโฮมสเตย์สำหรับผู้สูงอายุ

บ้านพัก (Accommodation) ในส่วนของบ้านจะมีการปรับภูมิทัศน์หรือตัวบ้านให้เหมาะสมสำหรับรองรับผู้สูงอายุโดยการปรับพื้นบ้านให้เรียบเสมอกัน ตัวบ้านมีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็น ทางเดินต้องมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัว ห้องรับรองนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุจะจัดให้อยู่ในส่วนของชั้นล่างของบ้าน เพื่อความสะดวก ห้องน้ำ พื้นห้องน้ำมีผิวสัมผัสที่หยาบ มีราวจับเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการลื่น เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีระดับความสูงเหมาะสมกับผู้สูงอายุเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น ใช้ก๊อกน้ำชนิดก้านโยก ใช้ฝักบัวชนิดแรงดันต่ำ
ส่วนครัวเรือนไหนที่ต้องการจัดบ้านเป็นโฮมสเตย์แต่ตัวบ้านไม่เอื้ออำนวย สามารถสร้างบ้านในพื้นที่บริเวณบ้านของตัวเอง แล้วจัดตัวบ้าน บริเวณรอบบ้านให้เหมือนบ้านตัวเอง

การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทรูปแบบโฮมสเตย์ บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเพณีวัฒนธรรม

ประวัติบ้านหัวนา

แต่ก่อนบ้านหัวนาตั้งอยู่ฝังมูล อยู่ตรงท่าวังขามเฒ่า อยู่รวมกันกับบ้านกอก และต่อมาในภายหลังวัดเดือด(มีคนล้มตาย) จึงได้แยกย้ายออกไปจากบ้านกอก บ้านหัวนาย้ายมาอยู่ทางทิศเหนือซึ่งติดกับทุ่งนาจึงเรียกว่า บ้านหัวนา

ภาษา

ภาษาที่ใช้กันภายในชุมชนบ้านหัวนา ชาวบ้านจะสื่อสารกันด้วยภาษาลาว ภาษาอีสาน และภาษากลางในบางโอกาส

การแต่งกาย

ชาวบ้านชุมชนบ้านหัวนามีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของตนเอง โดยผู้ชายจะนุ่งผ้าโสร่ง ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น (ผ้าถุง)

ลักษณะการแต่งกาย
วิถีชีวิตความเป็นอยู่

อาชึพหลัก

การทำนา


เลี้ยงปลาในกระชัง
อาชีพเสริม

การทอเสื่อการทอผ้าขิดการทำนาบัว


อาหารพื้นบ้านที่ได้จากธรรมชาติ เกิดตามฤดูกาลแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์การเรียนรู้
 • พระธาตุกตัญญู
 • อุโบสถวัดจำปา
 • แม่น้ำมูล
 • สระน้ำเขตอภัยทาย – สะพานบุญขัวน้อย
 • ดอนปู่ตา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย ป่านาทาม แปลงการเกษตร ไร่นา แม่น้ำมูล งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ทอเสื่อ ทอผ้าขิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมของชาวบ้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

 • พักโฮมสเตย์
 • ชมวิถีชีวิตและฝึกทำงานศิลปะหัตกรรม การทอผ้าขิด การทอเสื่อของแต่ละครัวเรือนที่แตกต่างกัน
 • ชมการทำนาตามฤดูกาล
 • ตักบาตรข้าวเหนียวหน้าบ้าน สำหรับวันพระจะไปตักบาตรที่วัด
 • รับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน
 • ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์การเรียนรู้
 • กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปในพระธาตุกตัญญู
 • ชมอุทยานการเรียนรู้หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
 • ชมบรรยากาศรอบหมู่บ้าน
 • ชมการเลี้ยงปลาและให้อาหารปลาใรกระชัง
 • นั่งเรือชมการหาปลา ทำการประมง และชมธรรมชาติสองฝังแม่น้ำมูล

โปรแกรมกรรมท่องเที่ยว

ตอนเช้า ตักบาตรข้าวเหนียวหน้าบ้าน สำหรับในวันพระไปตักบาตรที่วัด รับประทานข้าวเช้าร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นอาหารพื้นบ้าน ร่วมกับอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ตอนสาย ชมวิถีชีวิตของแต่ละครัวเรือนที่แตกต่างกัน ชมการทำนา การทอผ้าขิด การทอเสื่อ

เวลาประมาณ 11.00 น. ไปถวายเพลที่วัดร่วมกับชาวบ้าน หลังจากพระฉันเพลเสร็จก็เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์การเรียนรู้ กราบไหว้สักการะพระพุทธรูปในอุโบสถและพระธาตุกตัญญู ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ชมอุทยานการเรียนรู้หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ภายในวัดจำปา ชมบรรยากาศรอบหมู่บ้าน

ตอนเย็น ชมการเลี้ยงปลาให้อาหารปลาในกระชัง นั่งเรือชมการหาปลา ทำการประมง และชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ

ตอนค่ำ กินข้าวพาแลงร่วมกัน

หมายเหตุ การละเล่นพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา จะจัดขึ้นตามเทศกาลของแต่ละเดือน ถ้ามาท่องเที่ยวตรงกับเทศกาลต่างๆก็สามารถมาร่วมประกอบพิธีกรรมและเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนของเรา


หมายเลขบันทึก: 611765เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2016 17:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 สิงหาคม 2016 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี