ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา  หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักดีกับปัญหาที่ประสบอยู่  ได้มีการจัดประชุมสัมมนา แต่งตั้งคณะทำงาน  ทำการวิจัยเพื่อจะให้ได้รูปแบบและแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม