วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2549 ทางงานวิจัยร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  จัดให้มีการ KM ด้านงานวิจัยสถาบันโดยเชิญ ดร.เสมอ  ถาน้อย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเชิญบุคลากรจากคณะต่าง ๆเข้าร่วม ทำให้งานในสำนักงาน มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยสถาบัน  ซึ่งเกิดมาจากงานที่เราปฏิบัติกันทุกวัน  มาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ทุกคนได้คิด โดยสำนักงานเลขาฯ  คณะสหเวชศาสตร์แบ่งออกเป็น 5  งานคือ งานธุรการ,งานการเงินและพัสดุ,งานนโยบายและแผน,งานบริการการศึกษาและงานห้องปฏิบัติการ  โดยทั้ง 5 งานจะได้ร่วมกันคิดการบ้านมาในเบื้องต้นแล้วโดยมีพี่เลี้ยงเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพและหัวหน้าภาควิชามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการคิดหัวข้อ/โจทย์งานวิจัย และได้ข้อเสนอแนะจากดร.เสมอ ถาน้อย  เป็นการแนะแนวทางให้เข้าใจมากขึ้นและได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านงานของตนเองกับเพื่อนต่างคณะ  ถือว่าโครงการที่มีค่ายิ่ง ให้พูดคุยและนำข้อดีของคณะอื่นมาปรับใช้กับงานของตนเองและคณะอื่นก็ได้นำประโยชน์ของเราได้ใช้ได้อีก  ถือว่าโครงการนี้ยอดเยี่ยมจริง ๆ ! ค่ะ