blog นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร ซึ่งได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ