ความสุขคืออะไร

     แต่ละบุคคลมีความสุขที่แตกต่างกัน และสามารถมีความสุขได้กันทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้น ฐานะว่าจะรวยหรือจน ทั้งนี้อยู่ที่เจ้าตัวทั้งสิ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากมีความสุขหรือทุกข์ก็อาจจะไม่มั่นคงยั่งยืนตลอดไป ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ โอกาส ของแต่ละคน

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกปัจจุบันนี้มีความวุ่นวายสบสน เกิดการแย่งผลประโยชน์กันต่าง ๆ นานา ดังนั้น  หากการดำเนินชีวิตตามแนวทางระบบเศษรฐกิจพอเพียงของในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะทำให้เราประสบกับความสุขในระดับที่ดีขึ้นตามสภาพของแต่ละบุคคล

     แนวทางการดำรงชีวิตในท่ามกลางความสบสน วุ่นวายเศษรฐกิจไม่มีความเสถียร อาจทำให้เราต้องลำบาก ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินพอจะกล่าวเป็นแนวได้ดังต่อไปนี้

1)  คำนึงถึงรายได้และรายจ่ายเป็นหลัก / ให้สร้างรายได้ที่ครบวงจรในรอบระยะเวลาที่เรากำหนดขึ้นให้สัมพันกับรายจ่าย   เช่น 

 การสร้างรายได้จากการออม / เมื่อเกิดรายได้จากดอกเบี้ยให้หาค่าเฉลียออกเป็นรายเดือน กล่าวคือ ระยะเวลา 12 เดือน ได้ดอกเบี้ย 12,000 บาท  แสดงว่าเราสามารถจ่ายเงินจากดอกเบี้ยได้เดือนละ  1,000   บาท

การสร้างรายได้จากการปลูกผักหรืออื่น ๆ  / เมื่อเราปลูกพืชหรือผักต้องคำนวณให้มีผลผลิตที่นำออกจำหน่ายได้ตลอดปี จะทำให้มีรายได้ไม่ขาด โดยต้องคนึ่งถึงการตลาดด้วย

2) ไม่เข้าใกล้หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน / ในขณะที่เรายังไม่พร้อมด้านการเงินพยายามไม่เข้าไปในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ  อาจจะทำให้เราใจอ่อนใช้เงินโดยไม่คิดหน้าคิดหลังได้

3)  พยายามใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ  ทรัพย์ อื่น ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด / ไม่ควรซื้อสิ่งของต่าง ๆ ใหม่เมื่อของเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่

4)  พยายามหาข้อมูล หรือศึกษางานช่างขั้นพื้นฐาน เช่น งานซ่อม/สร้าง ตลอดจนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครอบครัว จะทำให้ประหยัดเงินได้หลายแสนบาทต่อหนึ่งระยะเวลาแห่งชีวิต

5) การออม / ต้องมีการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  สำหรับข้าราชการครู ควรออมในลักษณะไม่ให้รู้ตัว โดยเฉพาะหากออมมากในครั้งเดียวอาจทำได้ยากเพราะเราต้องมีภาระที่จะต้องจ่ายอีกมากจะปรับตัวไม่ทัน  แนวทางที่ผู้เขียนทำแล้วได้ผลเกิน 100  ซึ่งมีชีวิตเป็นอยู่ที่ปกติในระยะแรก แต่ระยะหลังจะมีความคล่องตัวสูงมาก กล่าวคือ ให้ออมเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกครั้งเมื่อเงินเดือนขึ้น  เมื่อเดือนกันยายนอยู่ได้   เดือนตุลาคมก็ต้องอยู่ได้ และถึงคราวปันผลออกก็ฝากเข้าไปอีก  ไม่ต้องมีโครงการจ่ายเงินจากเงินก้อนนี้  ระยะยาวดีมาก ๆ ๆ ๆ (ความสุขแห่งชีวิต) เลขฐานยกกำลังจะไม่ขาดทุนเงินเฟ้อ

     อนึ่ง  หลักการออมเงิน

          -    ถอนยาก ฝากไกลตัว

          -   ไม่คิดถอน

          -   ตั้งเป้าหมายการออมเป็นช่วง ๆ  ที่คิดว่าทำได้ในระยะเวลาหนึ่ง

          -    อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่น ให้คิดถึงตัวเราเท่านั้นพอ

          -    คำนึงถึงดอกเบี้ยเลขฐานยกกำลังเป็นหลัก(ไม่ขาดทุนเงินเฟ้อ)

          -    การออมเป็นการลงทุนที่สร้างรายได้อย่างหนึ่ง

6)  บ้านที่อยู่อาศัย ตามหลักการบัญชี คือสินทรัพย์ แต่การดำรงชีวิตจริง  บ้านเป็นที่อยู่อาศัยจะไม่ก่อให้เกิดรายได้  ซึ่งส่วนเกินจากการต่อเติมของตัวบ้าน หรือ  เฟอร์นิเจอร์เป็นรายจ่าย ยกเว้น เงินกู้ซื้อบ้านให้เช่าจะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่เป็นความสามารถและตัดสินใจเฉพาะตัวบางคนทำได้ดี  บางคนขาดทุน ฯลฯ (แต่ความชอบไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้  การจ่ายเงินเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีถูก หรือผิด : ความสุขแห่งชีวิต)

7)  พยายามสร้างความรู้สึกให้ใกล้กันมากที่สุด ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เราใช้อยู่ เช่น สร้างความรู้สึกว่าการนั่งรถยนต์สบาย แต่การเดินก็ไม่เห็นว่าลำบากอะไร ยกเว้นเมื่อมีเหตุจำเป็น  แต่ก็ไม่บ่อยมากนัก  ฯลฯ

8)  การใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่มีถูก  ไม่มีผิด  แต่ใครจะสบายกว่ากัน(ในความร้สึก)

สะดวกสบาย  แต่ไม่มีความสุขทางใจ  = หนี้เงินผ่อน

มีความสุข แต่ไม่สะดวกสบาย  =  ออมเงินในระยะแรก (ไม่สะดวกสบายในระยะแรก)

มีความสะดวกสบาย และมีความสุข = ออมเงินในระยะยาวต้องอดทน จะได้ทั้งสุข ทั้งสบาย

หมายเหตุ  จากที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ามา แต่จำไม่ได้ว่าจาก หนังสือพิมพ์ฉบับใด :  กล่าวว่า

วัยเกษียณ ปัจจุบันนี้ ต้องมีต้นเงิน 4 ล้านบาท จะทำให้ชีวิตสุขและสบาย

 

 

 ออมวันละ 15  บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10  ระยะเวลาประมาณ  13 ปี มีไม่ต่ำ  หนึ่งแสนบาท (ถ้า 1 ล้าน = วันละ  150 บาท : เดือนละ 4,500 บาท)