สร้างผู้นำที่ธนชาติ

ผู้นำนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแล้วยังต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทนำความสำเร็จมาสู่องค์กร

สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ธนชาติทุกท่าน

          เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติให้ไปบรรยาย และทำ workshop เรื่อง คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำให้แก่ผู้นำระดับต้นของ ธนชาติ กรุ๊ปต์ ซึ่งมีหลายประเด็นที่มีประโยชน์และน่าสนใจมาก ผมกำลังให้ทีมงานช่วยสรุปประเด็นสำคัญและผมจะนำมา share ให้กับทุกท่านที่นี่ในโอกาสต่อไป

                                                           จีระ  หงส์ลดารมภ์

thanachat2

thanachat

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#ธนชาติ

หมายเลขบันทึก: 61145, เขียน: 20 Nov 2006 @ 08:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

IP: xxx.152.27.142
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะอาจารย์จีระ และผู้อ่านทุกท่าน จากการได้เข้าร่วมฟังการบรรยายของอาจารย์เมื่อวันศุกร์ และได้อ่านหนังสือเรื่อง "2 พลังความคิดชีวิตและงาน" จบแล้ว ตอนนี้ให้เพื่อนร่วมงานได้ยืมอ่านเพื่อมา Share ความรู้กัน เพราะจากทฤษฎี 4L's จะมีการพูดถึงเรื่อง "Learning Opportunity" คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ และคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ คนต่อไป ในหนังสือ "2 พลังความคิดชีวิตและงาน" หน้าที่ 7 เรื่ององค์ประกอบของทุน ข้อที่ 3 ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ในหนังสือพิมพ์เป็น Intellectual Catal ค่ะ สุภาภรณ์ หล่อวนาวรรณ ธนชาตประกันภัย ต้องรู้จักตนเองว่ามีจุดด้อย จุดเด่น และพรสวรรค์อะไร ต้องรู้ว่าตนเองชอบอะไร ต้องรู้ว่าจะพัฒนาตนเองอย่างไร ต้องรู้จักอดทนรอโอกาส และเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ รายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างจะสืบค้น เสาะหามาฝากต่อไปครับ ด้วยความเคารพ ประจวบ/DPA3UBU
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549   ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ได้ไปบรรยายให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับต้น บริษัท  ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประมาณ 50 คน เรื่อง การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่บริการ   ณ ห้องนาถวังทอง ชั้น 7 โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ  โดยในวันนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มทำ Workshop จำนวน 6 กลุ่ม ด้วยกัน ประกอบด้วยเรื่อง1.        คุณลักษณะผู้นำของธนชาติควรมีคุณลักษณะอย่างไร2.        บทบาทของผู้นำของธนชาติเป็นอย่างไร3.        จะเอาชนะอุปสรรคและไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมอภิปรายและนำเสนอตามหัวข้อ Workshop ดังนี้กลุ่มที่ 1ข้อ 1   คุณลักษณะของผู้นำ1.        มีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่กว้างไกล2.        คิดดี และรับฟังดี3.        ความสามารถชักจูง และโน้มน้าวได้โดย ผู้นำระดับกลาง จะก้าวไปสู่ผู้นำระดับสูงในวันข้างหน้า  สามารถสร้างคนรุ่น ต่อ ๆ ไป  เรียนรู้การจัดการของคนรุ่นเก่า  และสามารถนำมาประยุกต์องค์ความรู้จากการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับล่าง เพื่อนำสู่ผลของการปฏิบัติในอนาคตข้อ 2        บทบาทของผู้นำ1.        การมีวิสัยทัศน์2.        สามารถแสดงทิศทางขององค์กรได้และสามารถผลักดันไปสู่ทิศทางเดียวกัน3.        การสรรหา DNA คือการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมพัฒนาองค์กรดีขึ้น              กลุ่ม 2              ข้อ 1  คุณลักษณะของผู้นำ1.        การทำงานเป็นทีม2.        การรับฟัง3.        การวางแผน และคิดเป็นระบบ4.        ทัศนคติเป็นบวก              ข้อ 2  บทบาท1.        ดึงความเป็นเลิศของผู้ใต้บังคับบัญชา2.        การเป็น Mentoring3.        การบริหารความขัดแย้ง หรือ ไกล่เกลี่ยการทำงาน             กลุ่ม 3            ข้อ  3           เอาชนะอุปสรรคและความสำเร็จได้อย่างไร1.        องค์การน่าจะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ให้ได้2.        ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ                ข้อ 1        คุณลักษณะผู้นำ1.        ความมั่นใจตัวเอง 2.        การบริหารที่ดี3.        ความคิดเชิงบวก4.        ความซื่อสัตย์                 กลุ่ม 4                ข้อ 1    คุณลักษณะของผู้นำ1.        การมีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่กว้าง2.        การมีความคิดสร้างสรรค์3.        การมีคุณธรรม4.        ความสามารถให้คนทำงานเป็นทีม                ข้อ 2     บทบาทของผู้นำ1.        Anticipate Change2.        Motivate ความเป็นเลิศ3.        ทำงานเป็นทีม                กลุ่ม 5                ข้อ 1     คุณลักษณะของผู้นำ1.        มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน2.        รอบรู้ปัญหาที่แท้จริง และแก้ปัญหา3.        การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง4.        ความรับผิดชอบ                ข้อ 2   บทบาทของผู้นำ1.        มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม2.        ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคี3.        สนับสนุนให้ทุกคนก้าวหน้าในเส้นทางที่เป็น                  กลุ่ม 6                  ข้อ 1        คุณลักษณะของผู้นำ1.        คนดี2.        ความคิดบวก3.        ความสามารถเชิงจัดการ4.        ทำงานเป็นทีม                ข้อ 2     บทบาทของผู้นำ1.        พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา2.        เป็นต้นแบบ3.        สร้างแรงจูงใจ
ประจวบ ไกรขาว
IP: xxx.90.141.122
เขียนเมื่อ 
เรียน ศ.ดร. จีระและชาว Blog ที่เคารพ2 เดือน 2 วันนับแต่วันที่มีการรัฐประหาร และ 1 เดือน 22 วันกับการบริหารประเทศภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งท่านได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า ท่านจะบริหารประเทศโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงท่าน จากนั้นมาประชาชนทุกคน หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยต่างรับนโยบายดังกล่าวไปใช้ในการ แต่สิ่งสำคัญก็คือทำอย่างไรจะแปลงนโยบายเหล่านั้นไปสู่ภาคปฏิบัติ(Deployment) ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ภาคส่วนทั้งในระบบราชการ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคเกษตรกรรม ผมได้เจอเรื่องราวที่น่าสนใจที่สะท้อนถึงความจริงของสังคมซึ่งจะต้องได้รับการดูแลให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพีงอย่างแท้จริง เรื่องเกิดขึ้นไม่วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. นี้เอง ขณะที่ผมเดินทางกลับจากจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมฟังบรรยายหลักสูตรนี้สำหรับผู้บริหารระดับต้นของกลุ่มธนชาตด้วยความตั้งใจที่จะแวะของฝากสำหรับ ศ.ดร. จีระและทีมงาน ChiraAcademy รวมทั้งภรรยาและลูก ๆ เมื่อผ่านทางแยกถนนเพชรเกษม มาทางถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ไม่ไกลนักก็เจอร้านของฝากตามแนวถนน ผมจึงได้แวะซื้อข้าวหลามมา 10 กระบอก ซึ่งเมื่อถึงโรงแรมเดอะแกรนด์ ผมจึงได้ตรวจสอบของฝากที่ซื้อมาปรากฏว่า เป็นของเก่าและขึ้นรา ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ หาใช่ความโกรธเคืองใด ๆ เพียงแต่ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลกับทุกภาคส่วน ดังนั้นเราต้องร่วมกันผลักดันให้ทุกคนร่วมกันน้อมรับพระราชดำริ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ใส่เกล้าใส่กระหม่อมและนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีประจวบ/นักศึกษา DPA