วิชาระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย


มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

Course Specification

รหัสวิชา 0103553 ชื่อวิชาระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย

( System of Beliefs and Ethics in Thai Society )

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาไทยคดีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดของรายวิชา

( Course Specification )

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา 0103553
ชื่อวิชาระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย ( System of Beliefs and Ethics in Thai Society )
2. จำนวนหน่วยกิจ

3 ( 2-2-5 )

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

30

75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียน

  • มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของไทยคดีศึกษา และเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ตามที่สังคมพึงประสงค์
  • สามารถนำหลักการของไทยคดีศึกษาไปอธิบาย วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นทางสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณ บนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อสังคม
  • มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางไทยคดีศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาไทยคดีศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคมประเทศชาติ

5 . คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบความเชื่อและจริยธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ และแนวทางแก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายชีวิต และแนวทางเข้าสู่เป้หมาย ที่กำหนดไว้

6 . แผนการสอน

สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน*

(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

- แนะนำประมวลรายวิชา

- ตกลงกติกาของชั้น

- สนทนาความมุ่งหมายในการเรียน

3

- แจกประมวลรายวิชาให้กับนิสิต

2-3

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางไทยคดีศึกษา

6

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

4-6

บทที่ 2 ความเชื่อและจริยธรรมทางศาสนา

9

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

7-8

บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางจริยธรรม

6

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

9

สอบกลางภาค

-

10-16

บทที่ 4 ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรม

21

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

17-18

สอบปลายภาค

-

7 . แผนประเมินการเรียนรู้

7.1 ลักษณะการประเมิน

ลำดับการ

ประเมิน

ลักษณะการประเมิน

(เช่น สอบ รายงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่

ประเมิน

สัดส่วนของ
คะแนนที่

ประเมิน

หมายเหตุ

1

คำถามและกิจกรรกลุ่มท้ายบท

ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางไทยคดีศึกษา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางไทยคดีศึกษา
-งานภาคสนาม

10

2

การจัดทำรายงานศึกษาค้นคว้า
การประเมินด้านทักษะปัญญา
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
- ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
- มีความสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและสื่อสารโดยใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน

20

3

การสอบกลางภาค
ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจในหลักการทางไทยคดีศึกษา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางไทยคดีศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

ตามปฏิทินมทษ.

30

4

สอบปลายภาค
ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจในหลักการทางไทยคดีศึกษา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางไทยคดีศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

ตามปฏิทินมทษ.

40

7.2 เกณฑ์ช่วงขั้นประเมินให้เกรด

เกณฑ์การประเมิน

86 - 100 คะแนน ระดับ A 66 - 70.99 ระดับ C

81 - 85.99 คะแนน ระดับ B+ 61 - 65.99 ระดับ D+

76 – 80.99 คะแนน ระดับ B 56 – 60.99 ระดับ D

66 – 70.99 คะแนน ระดับ C + - 1 – 55.99 ระดับ E

8.ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้

1 . เอกสารและตำราหลัก

อุทัย เอกสะพัง. ( 2556 ). ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย . เอกสารประกอบการสอน . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

2 . เอกสารและข้อมูลสำคัญ
กีรติ บุญเจือ. ( 2532 ). ศาสนาเบื้องต้น. กรุงเทพ ฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
จำนง อดิวัฒนสิทธิ์. ( 2547 ). ศาสนา ชีวิต สังคม. กรุงเทพ ฯ: สุขภาพใจ.
ปิ่น มุทุกันต์. พ.อ. ( 2525 ). พุทธศาสตร์ ภาค 2. กรุงเทพ ฯ: อมรการพิมพ์.
พระเทพเวที ( ประยุทธ์ ประยุตโต ). ( 2531 ). กรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่. อมรินทร์ พริ้นติ้ง

กรุฟจำกัด.
---------------( 2531 ). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ ฯ: ด่านสุทธา การ

พิมพ์.
พระธรรมปิฎก ( ป.อ.ประยุตฺโต ). ( 2546 ). พุทธธรรม. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.
พระราชวรมุนี ( ประยุทธ์ ประยุตฺโต ). ( 2528 ). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 5.

กรุงเทพ ฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
พุทธทาสภิกขุ. ( 2525 ). สันทัสเสตัพพธรรม. กรุงเทพ ฯ: ธรรมทาสมูลนิธิ.
แสง จันทร์งาม. ( 2526 ). ประทีปธรรม. กรุงเทพ ฯ: กมลการพิมพ์.

3 . แหล่งค้นคว้าแนะนำ

ตำรา เอกสารวิชาการ ด้านไทยคดีศึกษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วารสารทางวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ


อ. ดร. อุทัย เอกสะพัง อาจารย์ประจำวิชา 26 ก.ค. 2559

หมายเลขบันทึก: 611268เขียนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2016 14:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 สิงหาคม 2016 09:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี