วิชาศาสนาในประเทศไทย

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

Course Specification

รหัสวิชา 0125111 ชื่อวิชาศาสนาในประเทศไทย

( Religions in Thailand )

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา ( 5 ปี )

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดของรายวิชา

( Course Specification )

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

1. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา 0125111 ชื่อวิชาศาสนาในประเทศไทย (Religions in Thailand )

2. จำนวนหน่วยกิจ

3(3-0-6)

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพื่อให้ผู้เรียน

  • มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษาและเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ตามที่สังคมพึงประสงค์
  • สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปอธิบาย วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นทางสังคมได้อย่างมีวิจารณญาณ บนพื้นฐานของความรู้ เหตุผล คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อสังคม
  • มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูสังคมศึกษา มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ

4.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคมประเทศชาติ

5. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ประเภทของศาสนาหลักการและหลักปฏิบัติ เป้าหมายและวิธีการสอนทางศาสนานิกายในศาสนา และเปรียบเทียบความแตกต่างของศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนาที่มีการนับถือในประเทศไทย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

6. แผนการสอน

สัปดาห์

ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน*

(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

- แนะนำประมวลรายวิชา

- ตกลงกติกาของชั้น

- สนทนาความมุ่งหมายในการเรียน

3

- แจกประมวลรายวิชาให้กับนิสิต

2-3

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานศาสนาในประเทศไทย

6

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

4-6

บทที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

9

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

7-8

บทที่ 3 พระพุทธศาสนา

6

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

9

สอบกลางภาค

-

10-16

บทที่ 4 ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

21

บรรยาย/อภิปราย/อินเทอร์เน็ต

17-18

สอบปลายภาค

-

7 . แผนการประเมินผลการเรียนรู้

7.1ลักษณะการประเมิน

ลำดับการ

ประเมิน

ลักษณะการประเมิน

(เช่น สอบ รายงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่

ประเมิน

สัดส่วนของ
คะแนนที่

ประเมิน

หมายเหตุ

1

คำถามและกิจกรรมกลุ่มท้ายบท

ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสนาต่าง ๆได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางศาสนา
-รายงานกลุ่ม

20

2

การจัดกิจกรรมการเข้าเรียนรู้ร่วมกัน
การประเมินด้านทักษะปัญญา
- มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
- ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

10

3

การสอบกลางภาค
ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการ ศาสนาได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางศาสนาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

ตามปฏิทินมทษ.

30

4

สอบปลายภาค
ประเมินด้านความรู้
- มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา
- มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการ ศาสนาได้
-มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางศาสนาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

ตามปฏิทินมทษ.

40

7.2 เกณฑ์ช่วงขั้นประเมินให้เกรด

เกณฑ์การประเมิน

86 - 100 คะแนน ระดับ A 66 - 70.99 ระดับ C

81 - 85.99 คะแนน ระดับ B+ 61 - 65.99 ระดับ D+

76 – 80.99 คะแนน ระดับ B 56 – 60.99 ระดับ D

66 – 70.99 คะแนน ระดับ C + - 1 – 55.99 ระดับ E

8. ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้

1 . เอกสารและตำราหลัก

อุทัย เอกสะพัง. ( 2556 ). ศาสนาในประเทศไทย . เอกสารประกอบการสอน . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

2 . เอกสารและข้อมูลสำคัญ
คูณ โทขันธ์. ( 2537 ). ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพ ฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์.

จำนง อดิวัฒนสิทธิ์. ( 2547 ). ศาสนา ชีวิตและสังคม. กรุงเทพ ฯ: สุภาพใจ.

ปิ่น มุทุกันต์. พ.อ.(2525).พุทธศาสตร์ ภาค2.กรุงเทพฯ:อมรการพิมพ์.
พระเทพเวที(ประยุทธ์ ประยุตฺโต).(2531).กรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพ ฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุฟจำกัด.
---------------(2531).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการ

พิมพ์.
พระธรรมปิฎก(ป.อ.ประยุตฺโต).(2546).พุทธธรรม.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.
พระราชวรมุนี(ประยุทธ์ ประยุตโต).(2528).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.

พิมพ์ครั้ที่5.กรุงเทพฯ:ด่านสุทธาการพิมพ์.
พุทธทาสภิกขุ.(2525).สันทัสเสตัพพธรรม.กรุงเทพฯ:ธรรมทาสมูลนิธิ.

สุชีพ ปุญญานุภาพ. ( 2536 ). ประวัติศาสตร์ศาสนา. กรุงเทพ ฯ: บุญดีการพิมพ์.
แสง จันทร์งาม.(2526).ประทีปธรรม.กรุงเทพฯ:กมลการพิมพ์.

3 . แหล่งค้นคว้าแนะนำ

ตำรา เอกสารวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วารสารทางสังคมศาสตร์ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ

อ. ดร.อุทัย เอกสะพัง อาจารย์ประจำวิชาศาสนาในประเทศไทย

26 ก.ค. 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)