การประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้

วันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา ส่วนประชาสัมพันธ์ ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ หลังจากที่ได้เลื่อนการประชุมมา เนื่องจากมีการปฏิรูปการเมือง แต่ก็ต้องขอชื่นชมทีมงานของส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ได้ทำงานอย่างแข่งขัน ทำให้มีผู้มาเข้าร่วมประชุมมากกว่า 80 คน ซึ่งมากกว่ารายชื่อที่แจ้งมาในตอนแรกด้วย ที่สำคัญผมเองก็ได้มีโอกาสนั่งฟัง ประเด็นของการประชุมสัมมนากัน โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ คือ     คุณจรรย์จารี ธรรมา กรรมการผู้จัดการบริษัท SHE มาให้ความรู้ที่น่าสนใจมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดก็ตาม ซึ่งก็ไม่ละเว้นกระทั่งสถานการศึกษา ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้าง ภาพลักษณ์ ให้แก่องค์กร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และเกิดการตอบสนองการยอมรับนั้นให้ได้ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ จึงต้องมีบทบาทมากกว่าการให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรต่อสาธารณะ แต่จำเป็นที่จะต้อง ถ่ายทอดจุดยืน หรือพูดง่ายก็คือ จุดขาย ขององค์กร ให้โดนใจ ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กรให้ได้ ดังนั้นนักการประชาสัมพันธ์ คงจะต้องมีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การสื่อสาร การตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเข้าถึง เข้าใจ  อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของส่วนประชาสัมพันธ์ ของวลัยลักษณ์ ที่ลุกขึ้นมาประชุมเครือข่าย และถึงเอาประเด็นหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ และเป็นกระแสที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน มาพูดคุยกัน ก็ถือว่า เป็นการมีวิสัยทัศน์ อย่างหนึ่งของคนทำงาน ก็อยากจะให้กำลังใจ และคิดว่า การประชุมในลักษณะนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ และต่อเนื่องกัน โดยอาจจะไม่จำเป็นที่วลัยลักษณ์จะต้องเป็นเจ้าภาพผู้จัด แต่องค์กรอื่น ๆ ทีอยู่ในเครือข่ายก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นขณะที่เครือข่ายยังไม่ค่อยเข้มแข็งวลัยลักษณ์ ก็อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้มีบทบาทหลักไปสักระยะหนึ่งก็ได้  เพราะถ้าการร่วมกันของเครือข่ายมีวัตถุประสงค์มากกว่าการมานั่งประชุมสัมมนากัน  กล่าวคือ มีการร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนกัน ก็จะทำให้การประชาสัมพันธ์ส่งสำเร็จต่อองค์กรทุก ๆ องค์กร ไปพร้อมกัน จริงไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (1)

ในฐานะผู้ร่วมสัมนาในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจกับการจัดสัมมนาที่เตรียมการได้ทุกรายละเอียดของผู้จัด ทั้งห้องสัมมนา สื่อวีดีทัศน์ บรรยากาศที่สบายตาต้องดอกไม้และต้นไม้ อาหารและอาหารว่าง ซึ่งผู้จัด (ทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์) เก็บได้ในทุกรายละเอียดจริงๆ ...สุดยอดจริงๆ ทำให้ในฐานะผู้เข้าร่วมสัมมนารับรู้และประทับใจในความใส่ใจครั้งนี้ ทำให้ตนเองได้เรียนรู้ถึงปัจจัยสำคัญในการจัดอบรมสัมมนาซึ่งตนเองจะนำไปปรับใช้ในการจัดสัมมนาคือ ความใส่ใจในทุกความรายละเอียดถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมฯ อย่างถึงอกถึงใจเช่นนี้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้สึกประทับใจ พึงพอใจ มีความสุข เกิดความพร้อมในการเรียนรู้
สิ่งที่สำคัญในการเข้าร่วมสัมมาในนี้ทำให้ได้ทราบถึง Concept การที่จะทำให้การประชาสัมพันธ์ประสบผลสำเร็จ จากวิทยากรคือ คุณจรรย์จารี ธรรมา (พี่เอ็ม)  จากบริษัท SHE(Thailand) ที่ให้ความรู้และถ่ายทอดประการณ์ได้อย่างน่าสนใจและตื่นเต้น ผ่านการเรียนรู้จากการลองฝึกคิด ลองทำ ด้วยการใช้คำถามและลงมือปฏิบัติจริง
ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่จัดการสัมมนาครั้งนี้และคิดว่าประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์แนวการสื่อสารที่ดีที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนเปลง...ขอบคุณคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม