ความเห็น 100878

การประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้

ในฐานะผู้ร่วมสัมนาในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจกับการจัดสัมมนาที่เตรียมการได้ทุกรายละเอียดของผู้จัด ทั้งห้องสัมมนา สื่อวีดีทัศน์ บรรยากาศที่สบายตาต้องดอกไม้และต้นไม้ อาหารและอาหารว่าง ซึ่งผู้จัด (ทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์) เก็บได้ในทุกรายละเอียดจริงๆ ...สุดยอดจริงๆ ทำให้ในฐานะผู้เข้าร่วมสัมมนารับรู้และประทับใจในความใส่ใจครั้งนี้ ทำให้ตนเองได้เรียนรู้ถึงปัจจัยสำคัญในการจัดอบรมสัมมนาซึ่งตนเองจะนำไปปรับใช้ในการจัดสัมมนาคือ ความใส่ใจในทุกความรายละเอียดถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมฯ อย่างถึงอกถึงใจเช่นนี้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้สึกประทับใจ พึงพอใจ มีความสุข เกิดความพร้อมในการเรียนรู้
สิ่งที่สำคัญในการเข้าร่วมสัมมาในนี้ทำให้ได้ทราบถึง Concept การที่จะทำให้การประชาสัมพันธ์ประสบผลสำเร็จ จากวิทยากรคือ คุณจรรย์จารี ธรรมา (พี่เอ็ม)  จากบริษัท SHE(Thailand) ที่ให้ความรู้และถ่ายทอดประการณ์ได้อย่างน่าสนใจและตื่นเต้น ผ่านการเรียนรู้จากการลองฝึกคิด ลองทำ ด้วยการใช้คำถามและลงมือปฏิบัติจริง
ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่จัดการสัมมนาครั้งนี้และคิดว่าประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์แนวการสื่อสารที่ดีที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนเปลง...ขอบคุณคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม