การรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ (1 ธันวาคม 2549)

การรณรงค์ , วันเอดส์โลก

 

การรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ (1 ธันวาคม 2549)
"Stop AIDS. Keep the Promise." "เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา"

จากการประกาศและลงนามร่วมกันของผู้นำประเทศ ในปฏิญาว่าด้วยพันธะกรณีเรื่องเอดส์ ในการประุชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยโรคเอดส์เมื่อปี 2544 เป็นที่มาของเป้าหมายแห่งความสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงในการดูแลรักษาและป้องกันโรคเอดส์ให้ทั่วทุกสังคม (Universal Access to Treatment, Care and Prevention) และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกประเทศทั่วโลกยึดมั่นและปฏิบัติตามสัญญา ร่วมมือร่วมใจกันในการต่อสู้เพื่อหยุดยั้งและลดกระทบจากโรคเอดส์ วันเอดส์โลกในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2549 องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การด้านเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) จึงได้ประกาศให้ทั่วโลกร่วมกันจัดงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ภายใต้คำขวัญสากลว่า "Stop AIDS. Keep the Promise." เช่นเดียวกับวันเอดส์โลกในปี ที่ผ่านมา (1 ธันวาคม 2548)

เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดภัยคุกคาม และผลกระทบจากโีรคเอดส์ ซึ่งกำลังบั่นทอนสุขภาพและศักยภาพของประชาชนไทยทั้งในระดับปัจเจกชน ชุมชน และสังคมโดยรวม สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ปีงบประมาณ 2550 (1 ธันวาคม 2549) ขึ้น โดยใช้คำขวัญว่า "เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา" ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญสากล โดยมุ่งเน้นในการสร้างและขยายเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน เพื่อสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักต่อภัยคุกคามของโรคเอดส์ในสังคมไทยโดยทั่วถึง

      Download  สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรม

คำสำคัญ (Tags)#โรคเอดส์

หมายเลขบันทึก: 61111, เขียน: 19 Nov 2006 @ 23:47 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 11:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)