XML และ HTML ต่างเป็นภาษาที่มีลักษณะเป็น markup language โดยมีการกำหนดโค้ด (code) หรือแท็ก (tag) ซึ่งอาจเรียกเป็นโทเก็น(token) จึงเป็นการสื่อความหมายของข้อมูลหรือระบุรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล
 ภาษา HTML ทำให้วงการอินเทอร์เน็ตได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุหนึ่งมาจากความง่ายของภาษา HTML  ทำให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ในคนทั่วไป แต่ในความง่ายของภาษาHTMLก็ทำให้เกิดข้อจำกัดในตัวมันเอง

 ข้อจำกัดของภาษา HTML มีดังต่อไปนี้
1.เอกสาร HTML เน้นด้านการแสดงผล โดยการสื่อความหมายของเอกสารถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเอกสารXML
2.คำสั่งแท็กของHTML มีจำกัด และเราไม่สามารถสร้างแท็กขึ้นเองได้
3.HTML ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเพราะ ไม่สามารถทำให้แต่ละผู้ใช้มีมุมมองต่อหน้าเพจที่แตกต่างกันได้ เช่นเมื่อลูกค้าต้องการดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจก็ไม่สามาารถทำได้
4.การนำ HTML กลับมาใช้ใหม่ จะต้องแก้ไขค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ

เพื่อเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของภาษาHTML จึงเป็นจุดกำเนิดของภาษาXML
 ข้อดีของภาษาXML มีดังต่อไปนี้
1.สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชั่นโดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม
2.ภาษา XML มีมาตรฐานคือSQML ซึ่ง XML เป็นส่วนหนึ่งของ SGML
3.เอกสาร XML มีการแยกส่วนของการแสดงผลและส่วนของข้อมูลอย่างชัดเจน
4.เอกสาร XML มีการกำหนดนิยามและความหมายของแท็กต่างๆ ทำให้เป็นเอกสารที่มีความชัดเจนและสื่อความหมายได้ดี