อำเภอของฉัน

อำเภอหัวตะพานเดิมมีฐานะเป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญห่างจากอำเภออำนาจเจริญไปทางทิศใต้ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีเขตการปกครอง ๔ ตำบล คือ ตำบลหัวตะพาน ตำบลคำพระ ตำบลเค็งใหญ่ และตำบลหนองแก้ว

ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๑๑ ทางราชการเห็นว่ามีตำบลในเขตอำเภอม่วงสามสิบมีอาณาเขตใกล้กับที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอหัวตะพาน หากผนวกให้อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอหัวตะพานราษฎรจะมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และทำให้กิ่งอำเภอหัวตะพานเป็นปึกแผ่นและมีอาณาเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงได้รวมเอาตำบลโพนเมืองน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย และตำบลจิกดู่ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มาอยู่ในเขตการปกครองกิ่งอำเภอหัวตะพาน ตั้งวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๑ ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอม่วงสามสิบและกิ่งอำเภอหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๑ จึงทำให้กิ่งอำเภอหัวตะพาน มี ๗ ตำบล ต่อมาได้แยกตำบลเพิ่มอีก ๑ ตำบล คือตำบลรัตนวารี และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้ง อำเภอหัวตะพาน ลงวันที่๑ พฤศิกายน ๒๕๑๔

หัวตะพาน มาจากคำว่า "ขัวพาด" ขัว เป็นคำเก่าแก่ในตระกูลไทย-ลาว แปลว่าสะพาน เนื่องจากราษฎรมีความจำเป็นต้องใช้ไม้มาพาดเป็นสะพานเข้าสู่หมู่บ้าน เพราะมีน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ต่อมาขัวพาด เพี้ยนเป็น ขัวผ่าน,ขัวพาน,ขัวตะพาน และหัวตะพานในที่สุด

อ้างอิง https://sites.google.com/site/apinunmsu/02-naeana-...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาย ชาญวิทย์ ปัญญาดิษฐ์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นิสิตครับ ตั้งชื่อเรื่องเป็นชื่อ "หัวตะพาน" ได้เลยนะครับ