ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 โดยได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไม่เป็นส่วนราชการ มีหน้าที่จัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะฯ ดำเนินงานในรูปแบบการบริหารที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แบ่งสาขาออกเป็นทั้งหมด7สาขา ได้แก่

  1. สาขาวิศวกรรมโยธา
  2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. สาขาวิศวกรรมการผลิต
  4. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  5. สาขาวิศวกรรมแม็คคาทรอนิกส์
  6. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  7. สาขาวิศกรรมชีวภาพ

คณะวิศกรรมของเรา อยู่กันแบบพี่ดูแลน้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยดูแลกันและกันเป็นอย่างดี เป็นครอบครัวเล็กๆ แต่อบอุ่น และเต็มเปี่ยมไปด้วย ความสุข รอยยิ้ม และมิตรภาพ......

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัววิศวะ มมส


อ้างอิงแหล่งข้อมูล https://sites.google.com/site/theeradetpuk007/praw...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patchara



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จะดีมากๆ หากสามารถเล่าเรื่องอื่นๆ มาเติมแต่งไว้ในบันทึก เช่น กิจกรรมสำคัญๆ ของคณะวิศวะฯ หรืออื่นๆ