ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการจัดการความรู้

nakorn
km
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ . ศ.2549 --------------------------- เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ . ศ.2546 มาตรา 11 ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ ซึ่งสำนักงาน ก. พ. ร. ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน ปีงบประมาณ พ. ศ.2549 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ให้การจัดการองค์ความรู้ของส่วนราชการ อยู่ในตัววัดที่ 13 : ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 824/2548 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ. ศ.2548 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ซึ่งคณะทำงานได้กำหนดให้นำประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 2 : การควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน ในขอบเขต : การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น มาดำเนินการจัดการองค์ความรู้ ในปีงบประมาณ พ. ศ.2549 โดยได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว แจ้งให้สำนักงาน ก. พ. ร. ทราบแล้ว และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ และดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pnakorn

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 60993, เขียน: 19 Nov 2006 @ 08:58 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ผมมองว่า ตำรวจเอง ทำภารกิจที่หลากหลาย และในภารกิจที่หลากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการเคลื่อนตัว พัฒนาคนและพัฒนาองค์กร

KM ในแวดวง "ตำรวจ" จึงน่าสนใจ และน่าติดตามทุกย่างก้าว

ติดตาม แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมครับ

 

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับคุณ จตุพร ที่ด้านบนค่ะ  จะรออ่านตอนต่อไปนะคะ เชียร์...

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ^__* อยากเห็นวงการตำรวจไทยก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เช่นกันค่ะ