หลัก 3P เข้าสู่งานประจำทุกกระบวนการ หน่วยงาน.........อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน...

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลัก 3P เข้าสู่งานประจำทุกกระบวนการ หน่วยงาน.........อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน...

Purpose

(เป้าหมายในการทำงาน

แต่ละกระบวนการ)

Process

(มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร)

Performance

(ผลลัพธ์)

1.การบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ

- มีแผนการดำเนินงาน

-จัดทีมปฏิบัติงาน

-จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์

-อบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายในเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ

-ประชุมประสานงานกับเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมทั้งติดตามประเมินผล

-แบ่งโซนออก EMS ให้ชัดเจน

-แผนปกติในการดำเนินงาน

-แผนอุบัติเหตุหมู่

-แผนอัคคีภัย

-ทีมพร้อมออกให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ,เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

-ร้อยละของการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน10นาที

-คุณภาพการนำส่งด้วยระบบEMS >80%

2.บริการผู้ป่วยเฉพาะโรค

2.1ผู้ป่วย ACS

-แนวทางในการดูแลผู้ป่วยACS,CNPG-แนวทางในการซักประวัติผู้ป่วยเจ็บหน้าอก

-เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน ,การอ่านผล EKG,การช่วยฟื้นคืนชีพ

-ในเวลาราชการ จัดให้มีพยาบาลคัดกรองแยกจากพยาบาล OPD

-เสริมพลังอำนาจในการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถสังเกตอาการผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและใช้บริการ 1669 เมื่อมีอาการฉุกเฉิน

- ให้ความรู้ในการป้อง ACS เชิงรุกที่คลินิกโรคเรื้อรังได้แก่ คลิก DM HT COPD และกลุ่มเสี่ยงในชุมชนโดยการประสานงาน

กับพยาบาลแกนนำ ACSใน รพ.สต

-ประชาสัมพันธ์การให้บริการEMSให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่

1. จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาล

2. Door to EKG ภายใน 5 นาที> 90 %

3. Door to drug ภายใน 10 นาที> 90 %

4.Door toRefer ภายใน 30 นาที> 90 %

5. Door toER ภายใน 1 ชม. STEMI > 90 %

6.ผู้ป่วยSTEMI ได้รับ SK100%

7.จำนวนการเยี่ยมบ้าน> 80 %2.2ผู้ป่วย Head Injury

-แนวทางในการดูแลผู้ป่วยCPG Head Injury

-ทบทวนการประสิทธิภาพการช่วยชีวิต

-เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน ,การช่วยฟื้นคืนชีพ

-ตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถAmbulance และเครื่องมือช่วยชีวิตที่สำคัญของรถ

-เสริมพลังอำนาจในการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถสังเกตอาการผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและใช้บริการ 1669 เมื่อมีอาการฉุกเฉิน

-ประชาสัมพันธ์การให้บริการEMSให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่

1.อัตราการวินิจฉัยรวดเร็ว ถูกต้อง>90%

2.ทักษะการประเมินผู้บาดเจ็บครอบคลุมแนวทาง>90%

3.ผู้บาดเจ็บได้รับการส่งต่อเหมาะสมภายใน 40 นาที>90%

4. อัตราผู้บาดเจ็บได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง>90%

2.3ผู้ป่วยStroke

-แนวทางในการดูแลผู้ป่วยCPG Stroke

-แนวทางในการซักประวัติ

-แนวทางการส่งต่อ stroke fast tract

-การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานการส่งต่อ

-ประเมินผลผู้ป่วย stroke fast tract เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข

-ผู้ป่วยได้บริการ stroke fast tract

-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มากกว่าร้อยละ 50 ได้รับการรักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยยา streotokinase หรือได้รับการส่งต่อทำบอลูนขยายเส้นเลือดหัวใจ

-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการรักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยยา streotokinase

-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการส่งต่อทำบอลูนขยายเส้นเลือดหัวใจ

-ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ DTX ทันทีที่มาถึงโรงพยาบาล

-ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ EKGทันทีที่มาถึงโรงพยาบาล

-ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อภายใน 10 นาทีผู้ป่วย

-ร้อยละของผู้ป่วยเข้าระบบ stroke fast tract2.4ผู้ป่วย Sepsis

-แนวทางในการดูแลผู้ป่วยCPG Sepsis

-แนวปฏิบัติSever Sepsis

-แบบบันทึกการResuscition

-ประเมินผลผู้ป่วย Sepsis เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข

-การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และมาตรฐานการส่งต่อ

-ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการเจาะ H/C

-ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ ATB ภายใน1ชม

-ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ Retained folley cath ก่อนส่งไป รพท

3.การบริการรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

- แนวทางการดูแลผู้ป่วยรับ-ส่งต่อ

-จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อโดยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นcall center

-การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเรื่องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานการส่งต่อ

-ตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถAmbulance และเครื่องมือช่วยชีวิตที่สำคัญ

ของรถ

-ประเมินผลผู้ป่วยรับและส่งต่อเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข

-ประสิทธิภาพการส่งต่อ>90%

-ร้อยละ0ของผู้ป่วยเสียชีวิตในระหว่างส่งต่อ

-ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง>90%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริการ... พยาบาลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็น 3P ที่ดำเนินงานมาก

ขอสนับสนุนครับ

รออ่านอีกครับ