Transformation การเปลี่ยนแปลงที่งดงาม

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องการเติบโตและเจริญงอกงาม

กระบวนการทางปัญญาของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน


"เติบโตและงอกงามได้"

ถ้าบุคคลมี Cognitive Restructuring ร่วมกับ Self Transform mind ปรากฎการณ์การเติบโตและงอกงามจะเกิดขึ้น


ห้วงเวลานี้ข้าพเจ้านึกถึงอยู่สองคำคือ Strong & Compassion...


คิดต่อยอดจาก อ. Tan Tienthavorn ในวง KM&R2R พร้อมกันนี้นึกถึง Saravudh Sombongและ พี่ Somying Umboon PinkPink Panter


กลุ่มคนที่ทำ R2R ---ซึ่งเป็น KM&R2R ต่อเนื่องและหยั่งลึก...ผ่านกระบวนการ Reflection เป็นระยะๆ จะเกิด Cognitive Restructuring และในขณะเดียวกันนั่นเองสภาวะภายในจะเกิด...Self transform mind ไปพร้อมๆ กัน


หรือมีคำไหนที่เหมาะกว่านี้?


#KMR2RtoTransformation


ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช...ได้ให้ความกรุณา Reflection


"...ดร.กะปุ๋มนั้นเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในตน การเปลี่ยนแปลงในตนที่บอกว่าคนพัฒนา พัฒนาทั้งความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาความรู้เชิงชีวิตเบิกบาน...อยู่กับการงานเกิดความเบิกบาน..."---จากความตอนหนึ่งในงาน HA Forum 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)