​เรื่องราวสำคัญของลูกนิมิตจากประวัติ

เรื่องราวสำคัญของลูกนิมิตจากประวัติ

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

ที่มาจากหอไตรเก่าซึ่งท่านได้กล่าวไว้มากมายหลายประการแต่จะนำมากล่าวให้สาธุชนชาวพุทธได้ทราบกันย่อๆพอสมควรและรักษากันเอาไว้ดังต่อไปนี้

ลูกนิมิตเป็นเขตพัทธะสีมา หรือเขตพระอุโบสถ ครั้งพุทธกาลท่านใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐาน ต่อมาทางคณะสงฆ์ท่านจึงเปลี่ยนมาใช้ทำสังฆกรรม ที่สำคัญก็คือ ในสมัยนั้น โบราณท่านได้ห้ามเอาไว้ ไม่ให้สวม รองเท้าเข้ามาในเขตพัทธะสีมาโดยเด็ดขาดเพราะพระอุโบสถเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สักการบูชาสูงและเป็นหลักชัยทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าภิกษุสงฆ์หรือฆราวาสก็ตาม ควรถอดรองเท้าไว้ที่หน้าประตูกำแพงแก้ว ในปัจจุบันบางวัดยังถือระเบียบนี้กันอยู่ก็ยังมีที่พบเห็นมา สาธุชนชาวพุทธทั้งหลาย ควรถือปฏิบัติ จะได้พบแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อไป

ท่านทั้งหลายท่านทราบหรือไม่ว่าลูกนิมิต ทำไมจึงมี 9 ลูก มีความหมายและความสำคัญอย่างไร ท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า ลูกนิมิต คือ องค์แทนของพระอริยะสงฆ์ หรืออริยะบุคคล 8 นิพพาน 1 เป็น 9 พระอริยะบทสงฆ์ทั้ง 8 นั้น ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ รู้แจ้ง ล้วนซึ่งกระแสพระนิพพานทั้งสิ้น และเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งลูกนิมิตทั้ง 9 ลูก ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าโลกุตุตะระ(เหนือโลก)หรือเรียกอีกอย่าง คือมรรค 4 และ ผล 4และ นิพพาน 1ลูกที่อยู่ในกลางพระอุโบสถ ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า หลุมเอก นั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท่านเป็นผู้ค้นพบพระนิพพาน

สำหรับลูกนิมิตที่เป็นองค์แทนของอริยะสงฆ์ทั้ง 8 ที่ล้อมพระอุโบสถนับตั้งแต่ลูกทางทิศทางตะวันตกด้านหลังพระอุโบสถขวา-ซ้าย จนถึงทิศตะวันออกตรงหน้าพระอุโบสถ มีชื่อพระอริยะสงฆ์ ทั้ง 8 ตามลำดับ ดังนี้ คือ

ลูกที่ 1 พระโสดาปฏิ มรรค

ลูกที่ 2 พระโสดาปฏิ ผล

ลูกที่ 3 พระสักกิทาคามี มรรค

ลูกที่ 4 พระสักกิทาคามี ผล

ลูกที่ 5 พระอานาคามี มรรค

ลูกที่ 6 พระอานาคามี ผล

ลูกที่ 7 พระอรหันต์ มรรค

ลูกที่ 8 พระอรหันต์ ผล

ส่วนลูกที่ 9 นั้น คือ พระนิพพานที่พระองค์ทรงคันพบอยู่ตรงกลางพระอุโบสถและพระองค์ท่านจึงมาเป็นประธาน เพราะฉะนั้นชาวพุทธหรือใครๆทุกท่านที่ดี ควรให้ความสำคัญในสถานที่นี้ไว้ด้วย

ชาวพุทธในปัจจุบันที่ได้ศึกษาย่อมทราบดี ที่ยังไม่ศึกษาควรให้ความสำคัญกับในสถานที่นี้ไว้ด้วย ให้ท่านทั้งหลายทราบทั่วกันด้วยประการฉะนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อักษรย่อ ทะเบียนรถความเห็น (0)