โครงการอ่านเขียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม

เพราะการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญ

โครงการอ่านเขียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม

ชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

การศึกษามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นการช่วยลดปัญหาความยากจนความสำคัญของการศึกษาระบุว่าการจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ฯลฯ นั้น ก่อนอื่นจำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีผลการวิเคราะห์ออกมาว่า เด็กที่อ่อนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีปัญหาอยู่ที่การอ่านโจทย์ไม่เข้าใจ ดังนั้นการอ่านออกเขียนได้เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ที่ไม่อาจมองข้ามได้ และจำเป็นมากในการแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จากการลงพื้นที่พบว่าเด็กในชุมชนมีปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ซึ่งปัญหามาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาด้านครอบครัว ความพร้อมและระดับสติปัญญาของเด็ก วิธีการสอนของครู รวมถึงการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ซึ่งมีผลการศึกษาชี้ชัดว่า นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ถ้าผู้ปกครองร่วมดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความเข้าใจ

พวกเราจึงมีการดำเนินการประสานงานกับผู้นำชุมชนและผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เด็กๆชุมชนบ้านหนองแข้สามารถคิดและแก้ไขปัญหาไปด้วยตนเองและรู้จักเป็นผู้ที่เสียสละ พวกเราจีงใช้โอกาสนี้ลงไปทำความรู้จักกับน้องๆและลงไปสอนและทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรเพื่อส่งสริมให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้และสามารถนำไปใช้ต่อในอนาคตได้ ตลอดจนทำให้น้องๆได้รับความสนุกสานาน ซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกสื่อการสอนในการนำเสนอให้น้องๆมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

ซึงการทำโครงการครั้งนี้ก็ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด15ครั้ง เพื่อให้เด็กได้รับประสิทธิภาพที่ดีในการเรียนรู้ และงบประมาณในการจัดทำโครงการก็ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดี คือ

1.เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายโยธา สนับสนุนอุปกณ์ จำนวน 2,000 บาท

2. มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา จำนวน 1,500 บาท

3.ร้านแม่ออม ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม จำนวน 500 บาท

กิจกรรมที่ทำในโครงการ

-สอนหนังสือเด็กในวิชาภาษาไทย คณิตศาตร์ และวิทยาศาสตร์

-เก็บขยะภายในชุมชนบ้านหนองแข้

-เล่นเกมส์ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ

-ทำความสะอาดวัด

-ทำต้นดอกเงินร่วมกับผู้ปกครองและเด็กในงานบุญผะเหวด

-ถวายปัจจัยสำหรับใส่กัณฑ์เทศน์ที่วัดธัมมาราม

"ขอขอบคุณ นายยุทธนา ศิริสุวรรณศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน(บ้านหนองแข้) ผู้ปกครองและเด็กๆชุมชนบ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่คอยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆในชุมชนบ้านหนองแข้นั้นจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นบุคคลที่มีความเป็นจิตอาสา กล้าเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอน"


ปรียานันท์ บุญราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการอ่านเขียนเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ ทำกิจกรรมกับเด็กๆ ใน "หมู่บ้าน" ที่ไม่ใช่ใน "โรงเรียน" แต่อยากให้เพิ่มรายละเอียดว่าเป็นโครงการอะไร เนื่องในโอกาสใด ทำเมื่อไหร่ เด็กๆ เข้าร่วมกี่คน ข้อมูลชุมชนบ้านหนองแข้ ฯลฯ

และดีใจที่เห็นกระบวนการสำรวจชุมชน ค้นหาเหตุ/ปัญหา เพื่อมาออกแบบกิจกรรม รวมถึงการสร้างภาคีส่วนร่วมจากส่วนต่างๆ