160702-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Target & objective

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Target

(DPWE) อธิบาย ความหมายที่แท้จริงตามอักษรของ “TARGET”

คือ บางสิ่งใช้เพื่อ shot at”

แต่มีการใช้ในความหมายเพิ่มรวมถึง “เป็น “Object” ใดๆที่ต้องการ”

และยังหมายถึง “สิ่งใดก็ตามที่ต้องกระทำด้วยความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงมัน”

เป็นคำนิยมตามสมัยที่ใช้ผิดความหมาย เมื่อให้เป็นเหมือน “Objective”


(DPWE) ให้ทางเลือก โดยแทนทั้ง “Target” และ “Objective” ได้ด้วย คำต่อไปนี้

“Purpose” “Goal” “Intent” “Intention” “End” “Aim” และ “Object”

Objective นาม และ Adj.

(NOAD) ให้ความหมาย นาม “Objective” คือ "สิ่งที่ มุ่งหมายหรือแสวงหา ให้เป็นเป้าหมาย"

‘The system has achieved its objective.’

เมื่อใช้เป็น Adj. “Objective” ของบุคคล หรือ “Objective” ของการตัดสินใจ กระทำโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกหรือความเห็นของเขา เป็นสิ่งแสดงความจริง

‘Historians try to be objective and impartial.’

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “Objective” ว่า “uh b-jek-tiv”

คำพ้องความหมาย ของ “Target” คือ “Objective” “Goal” “Object” และ “End”

(OALD) อธิบายความหมายของคำพ้องเหล่านี้ว่า

“Target” คือ “ผลลัพธ์อย่างหนึ่ง ที่คุณพยายามทำให้สำเร็จ”

‘Set yourself targets that you can reasonably hope to achieve.’

“Objective” คือ “บางสิ่ง ที่คุณพยายาม ทำให้สำเร็จ” (โดยใช้ ค่อนข้างเป็นทางการ)

‘What is the main objective of this project?’

“Goal” คือ “บางสิ่ง ที่คุณหวัง ว่าจะทำให้สำเร็จ”

‘He continued to pursue his goal of becoming an actor.’

“Object” สะกดการ ออกเสียง นาม ว่า “ob-jikt” กริยา ว่า “uh b-jekt

โดยที่ ตามปกติ “Target” “จะเป็นสิ่งที่จดบันทึกไว้เป็นทางการ”

เช่น โดยนายจ้าง หรือคณะกรรมการของทางการ

บ่อยครั้งเป็นเฉพาะเรื่องและอยู่ในรูป ตัวเลข

เช่น จำนวนการขาย หรือจำนวนผู้สอบผ่าน หรือ วันที่

โดยที่ “Objective” จะ”เป็นสิ่งที่ ผู้คนกำหนดขึ้นเอง ให้เป็นสิ่งที่พวกเขาปรารถนาจะทำให้สำเร็จ”

บ่อยครั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่ง หรือเรื่องราวที่พวกเขาพูดกับผู้ฟัง

ส่วน “Goal” จะหมายถึง “แผนระยะยาวเกี่ยวกับชีวิตหรืออาชีพ ของผู้คน”

หรือ “แผนระยะยาวของบริษัทหรือองค์กรหนึ่ง”

และ “Object” คือ “สิ่งหนึ่งที่ปรารถนา หรือบางสิ่งที่คุณวางแผนจะทำให้สำเร็จ” เช่น

‘The object is to educate people about road safety.’

และ “End” คือ “บางสิ่งที่คุณวางแผนจะทำให้สำเร็จ” (ตามปกติ ใช้ Ends ในรูปพหูพจน์)

‘He joined the society for political ends.’

‘That’s only OK if you believe that the end justifies the means.’

(สำนวน “the end justifies the means” หมายความว่า

“วิธีการที่ไม่ดีที่ยอมรับให้ใช้ได้ ในการทำบางสิ่ง ถ้าหากผลสุดท้ายที่ได้รับจะเป็นสิ่งที่ดี)


“แบบแผน” = “Pattern” การใช้คำพ้องเหล่านี้ มีดังนี้

  • To work towards a(n) target/objective/goal.
  • An ambitious/major/long-term/short-term/future target/objective/goal.
  • Economic/financial/business targets/objectives/goals.
  • To set/agree on/identify/reach/meet/exceed a(n) target/objective/goal.
  • To achieve a(n) target/objective/goal/end.


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Z



ความเห็น (0)