AAR สาธารณสุขหนองคาย รอบ 6 เดือน ปี 2559 (์NKPH Retreat 2016)

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ต่อจาก 2 บันทึกนี้นะคะ (เบื้องหลัง) ... และ กระบวนการจัดประชุม retreat

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายได้จัดประชุมทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) เมื่อ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ขออนุญาตท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รองนายแพทย์ทุกท่าน หัวหน้าทุกกลุ่มงาน/หัวหน้างาน

โดยเฉพาะกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ทีม Facilitator และ note-taker

ที่ได้ AAR หลังเป็นทีมผู้จัดประชุม "สรุปและทบทวนผลงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559 (NKPH Retreat 2016)" ที่อำเภอสังคม ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ

นำเสนอผล AAR ดังนี้ นะคะ(วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ กราบพระ สวดมนต์ ตามรอยอริยสงฆ์ ฟังพระคุณเจ้าเทศนา ให้มีเวลาปฏิบัติกายใจ ละวางกิเลส ละวางอัตตา ละโลภ โกรธ หลง)


^_,^

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

เรียน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ชื่องาน

การประชุมสรุปและทบทวนผลงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559 (NKPH Retreat 2016)

AAR ครั้งที่

1

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2559

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

26 พฤษภาคม 2559

วันที่ทำ AAR

30 พฤษภาคม 2559

เวลาเริ่ม-สิ้นสุด

10.00น.- 12.00น.

ผู้ร่วม AAR

รอง นพ.สสจ.หนองคาย

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สสจ.หนองคาย

วิทยากรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องเล่าเร้าพลัง งานได้ผล คนเป็นสุข”

ทีม Facilitator, Note Taker

คณะทำงาน NKPH Retreat

เป้าหมายของงาน

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมความสัมพันธ์ ทบทวนผลงานที่ผ่านมา และร่วมกำหนดแนวทาง

การพัฒนาใน 4 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2559

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)

1. เป็นเวทีการสรุปผลงานที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือน นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์

เพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จและประเด็นที่จะพัฒนางานร่วมกัน

2. เป็นเวทีในการบรรยายเสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก โดยผู้นำขององค์กร

ร่วมกันทบทวน ตั้งหลัก ที่จะร่วมจิต ร่วมใจในการพัฒนางาน เป็นนักรบ นักรักด้านสุขภาพ

ที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างนวัตกรรม มุ่งสร้างคุณค่าผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชน

3. เป็นเวทีที่ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้นำด้านสุขภาพระดับอำเภอและจังหวัดได้มาร่วมค้นหา Tacit knowledge ด้วยตนเอง

เป็นเวทีที่นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดได้ปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานเป็น Facilitator, note - taker

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกการมองโลกเชิงบวก ค้นหาและพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของเพื่อนหรือพื้นที่ตนเอง ชื่นชมตัวเองเป็น

มีความเป็นเพื่อนแน่นแฟ้นขึ้น ปรารถนาดีต่อกัน ให้เกียรติและเคารพชีวิตผู้อื่น เพิ่มกัลยาณมิตร สร้างเครือข่ายโดยไม่รู้ตัว

4. ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง ร่วมกับชมรมจักรยาน อ.เมือง อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.สังคมเพื่อการสร้างสุขภาพ

ร่วมสร้างกระแส รวมพลังในพื้นที่อ.สังคมให้ประชาชนตื่นตัวด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

5. เป็นการร่วมกิจกรรมเสริมพลังใจด้วยธรรม หลักธรรมในชีวิต หลักธรรมการทำงาน ครอบครัว สังคม

การจะทำกิจกรรมใดๆ ให้สำเร็จ ต้องเริ่มที่ตัวเราและขยายผล

6. ร่วมกิจกรรมวิถีพื้นบ้าน วัฒนธรรมชุมชม สัมผัสชีวิตเรียบง่าย ธรรมชาติสวยงาม

การรับประทานอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพร่วมกัน ในรูปแบบพาแลง

7. ร่วมชื่นชมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพบริการ รพร.ท่าบ่อเพื่อก้าวสู่ TCPH Inter สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี

สมาชิกกลุ่มร่วมระดมจิตใจและความคิด

การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มดีมาก

สร้างบรรยากาศได้ดี ผู้นำเสนอสรุปความคิดรวบยอดดีมาก

เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ

ชื่นชมวิทยากรตั้งแต่การบรรยายในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย

มีความสุขที่ได้พบปะกัน

ได้เรียนรู้การบริหารจัดการของ สสจ.หนองคาย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในช่วงเย็น สมาชิกมีส่วนร่วมเยอะ ได้รับคำชื่นชม งานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำได้ดี

ชื่นชมทีมงาน มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ผู้เข้าร่วมประชุม มีความสุข สนุกสนาน ห้องประชุมธรรมชาติ ผู้บริหารเป็นกันเอง นั่งพื้นด้วยกัน

เกิดความคิด แนวคิดใหม่ๆ เห็นความเชื่อมโยงในการทำงาน

งานลื่นไหลดี ทำตามเวลา มีประสบการณ์การแลกเปลี่ยน หลากหลายมุมมอง

สถานที่จัดประชุมอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ไม่เสียเวลาในการเดินทาง

ทีมมีความรับผิดชอบต่อตนเองดีมาก มีวินัย

ผู้เข้าร่วมประชุมชอบกิจกรรมแบบนี้ และจะนำกลับไปทำต่อที่หน่วยงาน

ชื่นชมการร่วมรับประทานอาหารที่วังน้ำมอก ได้ส่งเสริมกิจกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวหนองคาย

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี

สถานที่ประชุม ในช่วงบรรยายอากาศร้อน

อาหารกลางวัน ในการประชุมวันแรกมีแมลงวันเยอะ ร้านไม่มีภาชนะ หรือ อุปกรณ์ปิดคลุมอาหาร

ในการประชุมกลุ่มทุก Goal ควรมีผู้บริหารเข้าร่วมกลุ่มด้วย

การแบ่งกลุ่มมีจำนวนสมาชิกมากเกินไป และได้มีการแก้ปัญหาโดยมีการแบ่งกลุ่มย่อย 2กลุ่มในกลุ่มที่ 5 Management

การทำกลุ่มต้องอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวน

กำหนดการควรลงรายละเอียดสถานที่รับประทานอาหารเช้าเนื่องจากมีที่พักหลายแห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความสะดวก

ในระหว่างการเดินทางมีสมาชิกในรถตู้ขึ้นรถไม่ทันเนื่องจากเข้าห้องน้ำและไม่แจ้งสมาชิกในกลุ่มทราบ ควรมีผู้ดูแลกลุ่ม และ

สมาชิกในกลุ่มควรดูแลกันในการทำกิจกรรมทุกช่วงกิจกรรม และสมาชิกควรมีความพร้อมในอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ

เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน

สภาพภูมิอากาศ ในระหว่างเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีฝนตกหนัก ต้องมีการปรับสถานที่จากศาลา2ชั้น เป็นศาลาหลังใหญ่

มีช่วงเวลาให้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมสะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นระยะ ๆ น้อยเกินไป

การสื่อสารในระหว่างการทำกลุ่มยังไม่ตรงกัน ยังไม่ชัดเจน มีการพูดคุยกันภายในกลุ่ม

ประเด็นที่ได้เรียนรู้

หัวหน้าพาทำ งานได้ผล คนเป็นสุข (นพ.สสจ.หนองคายและผู้บริหาร อยู่ร่วมตลอดกิจกรรม)

ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้จนกว่าจะได้ลงมือทำ

กิจกรรมย่อยๆ ของ KM ทำให้รู้สึกมีคุณค่า

การจัดสมดุลของความสุข

ทำใจนิ่งยอมรับสถานการณ์ต่างๆ ได้

การพัฒนางานด้วยการฟังอย่างตั้งใจ

ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ลดความอิจฉา โลภ โกรธ หลง อภัย

การทำงานเป็นทีม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องมีวิทยากรที่นำ

การมอบหมายงานที่ถูกคน ถูกงาน ทำให้งานลื่นไหล

ความสามัคคีทำให้งานสำเร็จ

ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานสำเร็จ

เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำงาน ชื่นชมเครือข่าย

การทำงานแบบเครือข่าย ดีกว่าการทำงานคนเดียว

สสจ.หนองคาย ควรจัดให้มีชมรมปั่นจักรยาน

ได้เรียนรู้พื้นที่ในจังหวัด

ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป

เรื่องเล่าเร้าพลังจากทีมงานที่ประสบความสำเร็จ Best Practice

สิ้นปีงบประมาณจัดกิจกรรมโดยให้ทุก คปสอ.มีส่วนร่วม

ควรมีเสื้อทีม NKPH (จังหวัด-อำเภอ-ตำบล) เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย

การเตรียมทีม Facilitator/ Note taker ต้องมีการเตรียมทีมก่อน

การเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการประชุม และเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมกลุ่ม

หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ควรนำ KM มาใช้ทำกิจกรรมต่อเนื่อง

หัวข้อในการทำกิจกรรม KM Phaseต่อไป ควรนำปัญหาที่ยังไม่สำเร็จของแต่ละ Goal ให้นำมาเจาะประเด็น

ควรมีการสรุปผลงานรอบ 12 เดือน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในปีต่อไป


เดี๋ยวมีรายละเอียดของทั้ง 5 กลุ่ม Goal setting ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปี 2559 ที่จะได้ปรับ-พัฒนางานอย่างไรในครึ่งปีหลัง

โปรดติดตามต่อนะคะ

ขอบคุณค่ะ

^_,^


(กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเล่าเร้าพลัง งานได้ผล คนเป็นสุข" ณ ศาลาวัดแก้งใหม่ อ.สังคม จ.หนองคาย สมาชิกกลุ่ม ทีม Facilitator และ Note-taker สรุปบทเรียน นำเสนอตามกลุ่ม Goal setting ๕ ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนสุขภาวะชาวหนองคาย ปี ๒๕๕๙)^_,^
(วังน้ำมอก หมู่บ้านริมลำธาร รับนักท่องเที่ยวค้างคืนแบบโฮมสเตย์ อาหารพื้นบ้าน การแสดงพื้นเมือง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย)


^_,^(Sky walker ทางเดินพื้นกระจก ยื่นออกหน้าผา ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย แม่น้ำโขงและ สปป.ลาว เป็นฉากหลังค่ะ)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (6)

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-พี่หมอ ๆ ที่บ้านกำลังทดลองเลี้ยงกบ อ๊บๆ ๆ ครับ 55

เขียนเมื่อ 

โตพอเมื่อไหร่บอกนะคะ คุณเพชรฯ ^_,^

พี่จะบังเอิ้ญ บังเอิญ มีธุระที่กำแพงเพชร พอดิบพอดี อิ อิ

เขียนเมื่อ 

เห็นภาพแล้ว

อยากไปผาตากเสื้อทันใด

555

เขียนเมื่อ 

ถาพไหนคะ อ.ขจิต อิ อิ

เขียนเมื่อ 

โรงพยาบาลสระ ใคร .....?

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ อ.วิชญ์ จากสระชาวบ้าน ยกให้โรงพยาบาลแล้วค่ะ ^_,^