ครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑


คณะศึกษาศาสตร์ มศว. จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 และเชิญผมไปพูดเรื่อง ครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๖ พ.ค. ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)