พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ไปดูพิพิธภัณฑ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 แหล่งอ้างอิง https://museum.msu.ac.th/

จากที่ดิฉันไปศึกษามาโครงการพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่มากับพัฒนาการของสังคมตั้งแต่ยุคที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม พ.ศ.2511 จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม พ.ศ.2517 และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่นการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

จริงๆ มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ะครับ

เช่น ที่มาที่ปของบ้านแต่ละหลัง ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ฯลฯ