กิจกรรมจิตอาสาจัดประชุมนานาชาติวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วันที่จัดกิจกรรมนี้คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เป็นกิจกรรมของคณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เรื่องที่บรรยายจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนว่าต้องทำงานอะไรในอาเซียนถึงจะดีและได้เงินเดือนสูงซึ่งเมื่อเปิดอาเซียนการแข่งขันก็จะสูงทางวิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงจัดให้นิสิตเข้าฟังบรรยายเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

การจัดนิทรรศนิการการประชุมนานาชาติที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้จัดขึ้นนี้เพื่อให้นิสิตได้มีจิตอาสาเพื่อช่วยทางวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้จัดขึ้นและเพื่อให้นิสิตได้มีจิตอาสาร่วมกันทางวิทยาลัยจึงได้แบ่งงานให้แต่ละกลุ่มทำและจิตอาสาดังกล่าวได้สร้างความสามารถและความสมัคคีให้กับนิสิตโครงการนี้จัดขึ้นทำให้นิสิตได้รับความรู้หลายๆอย่างเพราะทางวิทยาลัยได้เชิญชาวต่างชาติมามากมายจากหลายประเทศเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้มาชมนิทรรศการต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการพื้นบ้านต่างๆที่ชาวต่างชาติไม่เคยเห็นมาก่อนและเพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความเป็นประเพณีไทยและสืบทอดวัฒนธรรมไทยทางวิทยาลัยการเมืองการปกครองจึงให้นิสิตจัดนิทรรศการพื้นบ้านและประเพณีไทยขึ้นมาดิฉันคิดว่าจิตอาสาที่ดิฉันกำลังทำอยู่คือมีจิตสาธารณะยังหมายรวมถึงจิตของคนที่รู้จักเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ครับ

เป็นงานของคณะ หรือสโมสรนิสิต ครับ

มีบรรยายเรื่องอะไรบ้าง

หรือรายละเอียดอื่นๆ ช่วยเติมหน่อย นะครับ