Contact

รูปแบบของสูตรผสม

  การผสมกันระหว่างน้ำกับสารที่สกัดได้ก่อนำไปใช้  

รูปแบบของสูตรผสม

กลุ่มที่1 ชนิดเข้มข้นซึ่งต้องผสมน้ำก่อนใช้หรือทำให้เจือจาง เป็นสารผสมแขวนลอยของสารออกฤทธิ์ในของเหลวไม่มีตะกอนเมื่อนำไปเจือจางด้วยน้ำก่อนใช้                                                                   

กลุ่มที่2  สูตรผสมที่นำมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ำหรือทำให้เจือจาง

ส่วนในการทดลองทำโปรเจคคิดว่าน่าจะทำการเจือจางด้วยน้ำก่อนนำไปทดลองแต่ยังคิดไม่ได้ว่าต้องเจือจางด้วยน้ำประมาณเท่าไหรหรือว่าไม่ต้องเจือจางเลย 

วันจันทร์อาจารย์ว่าไหมค่ะจะเข้าไปคุยกับอาจารย์เรื่องไรผึ้ง

                                                                                    กิฟท์

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 6084, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)