หัวใจของ 5 ส

หัวใจของ 5 ส

หัวใจของ 5 ส

การทำกิจกรรม 5 ส สำคัญมากคือ ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของ ส ทั้ง 5 ตัว อย่างแท้จริง

สะสางเพื่อลดความสูญเปล่า

สะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สะอาดเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องสิ่งของและแก้ไขก่อนใช้งาน

ส สุขลักษณะหรือสร้างมาตรฐานเพื่อลดความผันแปร ทำงานแทนกันได้ ผู้รับบริการได้คุณภาพงานที่คงเส้นคงวา

ส สร้างนิสัยเพื่อทำให้ระบบที่วางไว้ได้รับการปฏิบัติและพัฒนาให้ดีขึ้น

หากเราทราบเราก็จะสามารถจะคิดวิธีการ รูปแบบขึ้นมา เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องไปห่วงว่าจะผิดไปจากคนอื่น

โดยมีเครื่องมือสำคัญเช่นไคเซนเป็นการหาวิธีการใหม่ๆเพื่อให้งานดีขึ้น ประหยัดขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เร็วขึ้น ง่ายขึ้น

และvisual control ก็คือการใช้การควบคุมหรือการป้องกันผิดพลาดด้วยการมองเห็นเช่นสี สัญลักษณ์ รูปภาพ Flow Chart เป็นต้น

ในเรื่องของสะสางเราจะต้องมองไปถึงสะสางในส่วนของเอกสารต่างๆ แฟ้มประวัติและบันทึกต่างๆของผู้ป่วย,ครุภัณฑ์,สิ่งก่อสร้าง

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ ทบทวนอัตรากำลังคน ความรู้ความสามารถของบุคคลากร ระบบงาน ขั้นตอนของการทำงาน

กระบวนการหลัก การทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อร้องเรียน ทบทวนผู้ป่วย โรคสำคัญๆที่พบบ่อย

โครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการชุดต่างๆระบบการคัดแยก จัดเก็บ และทำลายขยะสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะขยะติดเชื้อ ระบบบำบัดน้ำเสีย

งบประมาณ การจัดทำแผนตามปัญหาสำคัญ

ในเรื่องสะดวก เป็นการจัดหมวดหมู่และการจัดวางผัง การจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆความพร้อมใช้ของเครื่องมือต่างๆ

โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยชีวิตฉุกเฉินมีการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อความพร้อม ระบบไฟฟ้าสำรอง การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ การจัดผังอาคารสถานที่

ผังทางเดินอาคาร

ส่วนเรื่องของความสะอาด ไม่มองแค่การปนเปื้อนที่เห็นได้ง่ายทางสายตา ต้องมองไปถึงปราศจากการติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อ

ทำความสะอาดพร้อมกับการตรวจเชิงป้องกันเพื่อให้พร้อมใช้ตลอดเวลา มีการตรวจสอบอุปกรณ์สำคัญๆเป็นประจำตามตารางเวลาที่กำหนด


สรุป กิจกรรม 5 ส ของจริงจะต้องช่วยให้เราลดเวลา ลดเงิน ลดของ ลดคน ลดอันตราย ลดความเสี่ยง ลดขั้นตอน ลดความยุ่งยากในการทำงาน

ลดความขัดแย้งและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)