Best Practice และ HA Forum 7th ( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อความอยู่รอดขององค์การ และ เพิ่มขีดความสามารถอย่างก้าวกระโดด

  บทความข้างล่าง ผมนำมาจาก บทความเผยแพร่ของ " สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ" เพื่อให้พวกเราลองศึกษา เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย รวมทั้งโรงพยาบาลเครือข่ายที่สนใจจะเข้ามาร่วม เสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกไป HA Forum 7( http://gotoknow.org/archive/2005/10/24/11/54/50/e5807)  ครับ

  เพื่อให้องค์การอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน มีหลากหลายวิธี / เครื่องมือ ที่ผู้บริหารยุคใหม่นำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ แต่มีเพียงไม่กี่วิธีจากทั้งหมดที่จะทำให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างก้าวกระโดด สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือทำได้ดีกว่าเรา ดังนั้น แนวทาง / วิธีการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ (เป็นเลิศ) หรือ ที่เรียกว่า Best Practices จึงเป็นฐานความรู้สำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ

  ผู้สนใจสามารถนำ Best Practices ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเริ่มต้นทำเองหรือลองผิด ลองถูก จะเห็นได้ว่าแม้แต่เครื่องมือที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เช่น Benchmarking ก็เน้นประเด็นสำคัญที่การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง Best Practices อันจะนำไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์การของตนโดยเห็นได้ชัด จากหลักการหรือแนวคิดในการทำ Benchmarking ที่ว่า Benchmarking เป็นการเสาะหาหรือนำ Best Practices มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เราแข่งขันกับคนอื่นได้

             Best Practices คืออะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่า Practices ใดที่เป็น Best จริงๆ เป็นคำถามยอดนิยมที่มักจะมีการถามถึงเสมอ และหลายครั้งที่มีการถกเถียงถึงนิยามของคำๆ นี้ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและการโต้แย้งในที่นี้ Best Practices จะหมายถึง วิธีการ / วิธีปฏิบัติ ที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ เป็นวิธีที่เหนือชั้นซึ่งได้ถูกพิสูจน์แล้วโดยองค์การชั้นนำต่างๆ ที่มาเป็นกรณีศึกษาว่าได้มีการปฏิบัติและทำให้เกิดผลที่ดีในองค์กร

             ขณะนี้ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ ) ได้มอบหมายให้ ศูนย์ความร่วมมือ HACC_KKU เตรียมการคัดเลือก Best Practice ด้านต่างๆของโรงพยาบาล จึงเรียนท่าน ศึกษาได้ใน http://www.ftpi.or.th/th/knwinf_best_index.htm

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)