การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ เทศบาลนครนนทบุรี


ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ เทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประเมิน สมพล เที่ยงธรรม

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ เทศบาลนครนนทบุรีประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอน จำนวน 19 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน12คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 6จำนวน164 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 จำนวน164 คนของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ เทศบาลนครนนทบุรีปีการศึกษา 2556รวมทั้งสิ้น359คนเครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงบรรยายดังผลการประเมิน

1. ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนจัดโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี เป็นโครงการที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้และได้มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนในการจัดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนสถานที่ดำเนินงานมีความเหมาะสมบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานมีจำนวนเพียงพอและมีงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน

3. ด้านกระบวนการ โรงเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงาน คือ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินโครงการมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการ และมีการประเมินและสรุปผลโครงการตลอดจนมีการจัดนิทรรศการจัดป้ายนิเทศและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเพื่อเผยแพร่ผลงาน

4. ด้านผลผลิต ผู้บริหาร-คณะครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้นมีการปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือการงานผู้อื่นด้วยความตั้งใจและจริงใจไม่ขโมยเอาของคนอื่นมาเป็นของตนไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงผู้อื่นและทำงานเสร็จทันเวลาตามที่กำหนด

ส่วนนักเรียนเห็นว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เคารพเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความพยายาม ไม่ท้อถอยต่อปัญหาและอุปสรรคช่วยเหลือสังคม ด้วยความเสียสละ อุทิศ ทุ่มเท แรงกาย –แรงใจและสติปัญญาช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมและยอมรับเมื่อกระทำความผิด

ด้านผู้ปกครองเห็นว่านักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนดีขึ้นไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมีความพยายาม ไม่ท้อถอยต่อปัญหาและอุปสรรคเคารพเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สถานศึกษา หรือหน่วยงานจัดและมีการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความศรัทธา ยึดมั่น ตามหลักของศาสนาที่นับถือความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี