160403-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด R – Right & rightly

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Right & rightly

(DPWE) อธิบายว่า ทั้งสองคำ สามารถใช้เป็น adv. เพื่อขยายกริยา เช่น

Spell it right หรือ rightly.

แต่เมื่อใช้ในความหมายว่า ‘properly’ (อย่างถูกต้อง เหมาะสม)

คำที่ถือว่าใช้ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน คือ Rightly.

Right สามารถใช้เป็น นาม = You have a right.

เป็นกริยา = Right this wrong.

และเป็น adj. = My right foot.

หรือเป็น adv. = Right after bedtime.

Rightly ใช้ให้เป็น adv. ได้เพียงอย่างเดียว = Rightly dressed.

ทั้งเอกพจน์ right และ พหูพจน์ rights มีความหมายเพิ่มเติมได้อีกมาก

แต่ความหมายที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็นการใช้ ที่มากเกินควร เช่น

“Be in one’s right mind,” “put things right,

“the right thing at the right time,” “right of way,”

right wing,” “out in the right field,”

right about-face,” “right away,”

“let the left hand know what the right hand is doing,” “right to work,”

“in one’s own right,” “in the right,” “by right,” และ “set to right.”

สำหรับ วลี “right along,” “right soon,” “right off,” และ “right smart.”

ต่างเป็นการใช้ไม่เป็นทางการและไม่แนะนำให้ใช้ โดยที่ใช้ right เป็น adv.

(CALD) อธิบายการใช้ right และ rightly เป็น adv.

หากแต่ต่างแนวทางและต่างความหมาย

เมื่อ right เป็น Adv. ของ manner (กิริยา ท่าทาง)

หมายถึง อย่างถูกต้อง (correctly) หรือ ดี (well) เช่น

‘The calculation was wrong the first time, but I did it right the second time.’

‘When everything goes right, no one says thank you, but when things go wrong, they start complaining immediately.’

เราใช้ rightly เพื่อให้ความเห็นหรือมุมมองของบางสิ่ง

ปกติวางตำแหน่งของ adv. ไว้ที่ส่วนกลาง

(ระหว่างประธานและกริยาหลัก หรือหลังกริยาช่วย - modal verb หรือ auxiliary verb ตัวแรก หรือหลัง be ที่เป็นกริยาหลัก)

หมายถึง “ในความเห็นของผู้พูด” “ในแนวทางที่ถูกต้องศีลธรรม”

และเป็นผู้ที่กระทำ มากกว่า right

He rightly took the money he had found straight to the nearest police station.

ในความเห็นของผู้พูด นี่คือสิ่งที่ถูกต้องทางศีลธรรมที่ควรทำ

“Climate change is rightly seen as the greatest threat to the world at the present time.”

(AHD) อธิบายเกี่ยวกับ right ว่า

เมื่อเป็น นาม อ้างอิงถึง การเรียกร้องที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย/ศีลธรรม/ขนบประเพณี

An unconditional right to say what one pleases about public affairs in what I consider to be the minimum guarantee of the First Amendment.’

ผู้พูดอังกฤษมาตรฐานส่วนใหญ่

จำกัดการใช้กริยาวิเศษณ์ right เพียงให้ขยาย adverb ของเวลา หรือ พื้นที่ (time or space) เช่น

She’s right over there.

Do it right now!

การใช้ right เป็น adv. แสดง ความตรง (directness) ความสมบูรณ์ (completeness) หรือความเข้มข้นทั่วไป (general intensity)

ที่ดูเหมือนเกี่ยวข้องกับการใช้ right ในความหมายที่เห็นได้ชัดเจน

ที่อ้างอิงถึง บางสิ่งที่มีความตรงแน่นอน หรือตั้งฉากกับสิ่งอื่น เช่นใน “right angle”

(CCD) อธิบายการใช้ เมื่อพูดว่าบางสิ่ง ‘is right’

หมายถึงว่า สิ่งนั้น ถูกต้องหรือเหมาะสม

You’ve got the pronunciation right.

You must do things in the right order.

ในการสนทนา บางครั้งใช้ right เป็น adv.

เช่น บางคนอาจกล่าวว่า “He did it right.” แต่ไม่ควรใช้ในการเขียน

ควรเขียนว่า “He did it the right way.” หรือ “He did it in the right way.”


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Any 'righteous' person would try to do only 'right' things or in a 'right' way. Because of that he may be 'rightly' called a 'righteously' good person. ;-)