วันนี้พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00 น. กองแผนงาน ได้เชิญประชุมกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจผลการประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ของคณะ/หน่วยงานที่ให้ไว้กับอธิการบดี ซึ่งมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานที่ประชุม คือ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผนและวิจัย (ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต) ที่อยากมาเล่าสู่กันฟังครับ  

ประธานกล่าวโดยสรุป  

  • ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปีงบ 49 นี้ นอกจากเงินรางวัลที่จะสัดสรรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว ผมคิดว่าอาจจะมีการให้โล่รางวัลเพิ่มขึ้นอีก สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับต้นๆ โดยอาจเชิญท่านประธานสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์) มาเป็นผู้มอบ อาจเป็นในช่วงวันรับปริญญา เดือนธันวาคมนี้ หรือวันปีใหม่ ……..”  

โดยส่วนตัวผมชอบแนวคิดนี้มากครับ เพราะนอกจากเงินรางวัลแล้ว ผมว่าถ้าหน่วยงานใดก็ตามในมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากมือประธานสภาฯ และเดินทางมามอบถึงที่ นั่นผมถือว่าเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจ ของหน่วยงาน สมควรขยายรูป อัดกรอบ ติดไว้หน้าประตู office ได้เลย  

นอกจากนี้กรรมการหลายคนยังเสนอแนวทาง เช่น อาจนำผลประเมินของหน่วยงานนี้ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบของตัวบุคลากรในหน่วยงานด้วย เนื่องจากการที่หน่วยงานนั้นมีผลการประเมินสูง นั้นหมายถึงการที่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพด้วย  

เลยเก็บมาเล่าให้ฟังครับ หรือถ้าหน่วยงานใดมีระบบการจูงใจที่ดีดี  น่าสนใจ ก็มา ลปรร. กันได้นะครับ  

KPN