ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๑๐๐ ปีชาตกาลฯบุคคลสำคัญของโลก และพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี ๒๕๕๙


คณะกรรมการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดงานฉลอง๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี ๒๕๕๙ ณ ห้องภัทรรวมใจ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานคณะกรรมการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้กล่าวว่า " นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคนไทยและประเทศไทย ที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา และทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยา ในโอกาสที่ท่านมีชาตกาล ครบรอบ ๑๐๐ ปี และร่วมเฉลิมฉลองด้วยในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ท่านเป็นหนึ่งใน ๒๗ บุคคลของไทยที่ UNESCO ได้ประกาศยกย่อง และเผยแพร่ไปยังผู้สนใจ และรัฐสมาชิก ๑๐๕ ประเทศทั่วโลก

ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้มีคุณธรรมสูง ปฏิบัติหน้าที่ราชการของแผ่นดิน ด้วยจริยธรรมอันงดงาม เป็นต้วอย่างของบุคคลที่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องเป็นหัวใจในการทำงาน และกล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องอย่างแท้จริง เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยด้วยจิตวิญญาณ และเป็นผู้ที่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติในทุกการกระทำ

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ และเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งจิตวิญญาณ แห่งการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามปณิธานของท่านให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไปในอนาคต คณะกรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ จึงได้มีมติให้มีการศึกษาและรวบรวมเกียรติประวัติ คุณงามความดี และผลงานของท่าน รวมกับบุคคลสำคัญของไทยอีก ๒๖ คนที่ได้รับรางวัล UNESCO ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๖๐ เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ ชื่อ " คนไทย..บุคคลสำคัญของโลก" ( ๒๕๐๕-๒๕๖๐).."

ในช่วงแรกของของงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เริ่มต้นด้วยการเสวนาในหัวข้อ " แนวคิดทางการศึกษาของอาจารย์ป๋วย" โดยศ.ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี ที่เห็นพ้องร่วมกันว่า การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญของนักเรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน เป็นการเลือก"ทอผ้าผืนใหม่ สร้างคนดีมีคุณภาพและคุณธรรม โดยมีเป้าหมายการศึกษา ในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นการศึกษาเพื่อสัมมาอาชีวะ เป็นการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาจนสุดความสามารถ ระบบการศึกษาต้องมีความเป็นอิสระ กระจายอำนาจ ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

การเสวนาในหัวข้อต่อมา เรื่อง "อาจารย์ป๋วยกับการพัฒนาชนบท" โดยคุณหญิงสุพัตรา มาสดิตถ์ ผช.ศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคุณพิศิษฐ์ ชาญเสนา ที่ได้ร่วมกันเล่าประสบการณ์ทำงานร่วมกับศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งแต่การเป็นบัณทิตอาสา และงานในมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชนบทแห่งแรกขององค์กรพัฒนาเอกชน เป็นการทำงานอย่างลงลึกถึงชาวชนบท ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมพัฒนาแบบมีส่วนร่วม อันเป็นรากฐานของงานพัฒนาชนบทโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงบ่าย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ได้ปาฐกถา เรื่อง"ดร.ป๋วยกับธนาคารแห่งประเทศไทย" และ " อาจารย์ป๋วย ในสายตาคนรุ่นหลัง" ที่ได้นำแบบอย่างของศ.ดร.ป๋วย ในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สืบทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่น บนปณิธานของ ความจริง ความงาม ความดี ที่ไม่เคยเสื่อมคลายไปจากจิตวิญญาณของอนุชนอย่างต่อเนื่อง โปรดอ่านรายละเอียดที่ :

(100ปี'ป๋วย อึ๊งภากรณ์'กับคุณูปการต่อสังคมไทย)

(เปิดหลักคิด'อาจารย์ป๋วย'ผ่านมุมมองคนรุ่นหลัง)

ปัจฉิมกถา “อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในสายตาคนรุ่นหลัง” วิรไท สันติประภพ
http://thaipublica.org/2016/03/puey-ungphakorn-bot-10-3-2559/

หลังจากนั้น ได้มีพิธีการมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี ๒๕๕๙ แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากสี่สถาบันพันธมิตรคือ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งมอบรางวัลประกวดเรียงความและบทความดีเด่นระดับอุดมศึกษา เกี่ยวกับผลงาน ความดี ความงาม และความกล้าหาญที่ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งรางวัลข้างต้น ได้ดำเนินการมอบมาอย่างต่อเนื่อง


ภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 603432เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2016 18:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มีนาคม 2016 14:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ชอบใจข้อความนี้ครับ

การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญของนักเรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน เป็นการเลือก"ทอผ้าผืนใหม่ สร้างคนดีมีคุณภาพและคุณธรรม โดยมีเป้าหมายการศึกษา ในการสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นการศึกษาเพื่อสัมมาอาชีวะ เป็นการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล

รู้สึกเป็นบุญวาสนาสมัย มูลนิธิโกมล คีมทองจัดประชุม ได้ฟังอาจารย์ป๋วยบรรยายด้วยครับ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับที่บันทึกให้อ่าน

ขอบพระคุณบันทึกฝากไว้ให้ลูกหลานจากคุณป้าใหญ่เสมอค่ะ

จริงค่ะ รักคุณครูคนไหนก็จะชอบเรียนวิชานั้น ๆ นะคะ รักครูคนไหนเราก็จะยกเป็น idol นะคะ

 • ธวัชชัย
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • ธิ
 • คนใต้โดยภรรยา
 • ถาวร
 • ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
 • อร วรรณดา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่งานฉลอง๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี ๒๕๕๙
 • น้องดร.ขจิต...ยินดีด้วยค่ะที่มาเล่าเพิ่มเติมว่าได้ฟังอาจารย์ป๋วยบรรยายที่มูลนิธิโกมล คีมทองจัดประชุม นับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของชีวิตนะคะ
 • หลานทพญ.ธิรัมภา....ดีใจมากค่ะที่เห็นคุณค่าของแนวคิดด้านการศึกษาของท่านอาจารย์ป๋วย ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการศึกษาปัจจุบันจะได้มีการปฏิรูปสู่แนวทางเช่นนี้ค่ะ
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/603432
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี