พุทธศาสตร์สหกรณ์

วฑ.พ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธศาสตร์สหกรณ์

พุทธศาสตร์สหกรณ์ คือการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประสมกับการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินกิจการของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์แบบวิถีชาวพุทธ คือ ปฏิบัติตาม หลักการ 3 ใน โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งประกอบด้วย การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อจรรโลงจิตใจของ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก ให้เกรงกลัว และละอายต่อบาป ทำให้คิดดี ทำดี ระลึกดี และจะเป็นกุญแจสำคัญในการลด ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์ อาทิ การทุจริต ฉ้อโกง และข้อบกพร่องต่างๆ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธศาสตร์สหกรณ์ความเห็น (0)