160314-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Prevent & hinder / primer / principal & principle / prophecy & prophesy

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Prevent & hinder คำแรกมีความแข็งแรงมากกว่า โดยทำให้หยุด แต่คำหลังเพียงทำให้ช้าลงเท่านั้น

Prevent กริยา หมายถึง ขัดขวาง ป้องกันมิให้เกิดบางสิ่ง ทำให้ไม่สามารถทำได้

Action must be taken to prevent further accidents.

Window locks won’t prevent a determined burglar from getting in.

Hinder กริยา ออกเสียง ฮิน เดอ หมายถึง กีดกัน ขัดขวาง เป็นอุปสรรค ความก้าวหน้า

She is hindering the progress of our project.

The brace I have to wear is hindering my movements.

Primer เมื่อใช้เป็น นาม ใน US ในความหมายว่า

หนังสือขนาดเล็ก เกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นหรือสอนเด็ก

ออกเสียงต่างจาก การใช้แบบอื่น

โดยออกเสียง ‘I’ สั้น เหมือน ‘primmer’ พ้องเสียงกับ dimmer


Principal & principle สองคำคล้ายที่ความหมายแตกต่าง

Principal นาม หมายถึง เงินจำนวนหนึ่ง หรือผู้เป็นหัวหน้า เมื่อเป็น adj. หมายถึง สำคัญที่สุด

The principal amount of your investment.

The principal aim is to get well.

Principle นาม หมายถึง กฎที่ใช้ควบคุม หลักคำสอน ข้อปฏิบัติ

The statement expresses a principle of modern physics.

As a matter of principle, he refused to borrow money from anyone.


Prophecy & prophesy

Prophecy นาม ออกเสียง “PROF’i’see” หมายถึง คาดการณ์ บอกล่วงหน้า เปิดเผยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น

A bleak prophecy of war and ruin.

She was believed to have the gift of prophecy.

Prophesy กริยา ออกเสียง “PROF’i'sigh” หมายถึง การทำนาย คำทำนาย

The event was prophesied in the Old Testament.

He prophesied that a flood would cover the Earth’s surface.

มีการใช้คำนี้มากเกิน แทนคำว่า predict และ forecast


ดูคำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)