160313-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Premier & premiere / premise & premises / prepone / prescribe & proscribe

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Premier (OALD) อ้างอิง การกีฬาของ UK ใช้กับ The Premier League/Division.

(CALD) อธิบายว่า ใช้โดยเฉพาะเป็น นาม ในการรายงานข่าว หมายถึง ผู้นำรัฐบาลของประเทศหนึ่ง

เมื่อเป็น adj. นำหน้านาม หมายถึง ดีที่สุดหรือสำคัญที่สุด

He’s one of the nation’s premier scientists.

ใช้เฉพาะว่า State premier หมายถึง ผู้นำของรัฐบาล รัฐออสเตรเลีย

Premiere (DPWE) อธิบายว่า ใช้เป็นได้ทั้ง นาม กริยา และ adj.

หมายถึง การนำเสนอ การแสดง ต่างๆ เป็นรอบปฐมฤกษ์

แต่กล่าวว่า เมื่อใช้เป็น กริยา เช่น

She will premiere in that production. ยังไม่ได้รับการยอมรับ

หากแต่ใน CD, CCD, NOAD, OAAD, OALD, ODE, และ WW

ยังมีแสดงการใช้ให้เป็น กริยา พร้อมตัวอย่างประโยค เว้น LDAE ที่ไม่มีตัวอย่างการใช้


Premise & premises สะกดต่างที่อักษรเดียว แต่ความหมายคนละเรื่อง

Premise นาม ความคิดหรือทฤษฎี ที่ใช้เป็นฐานของคำกล่าวหรือการกระท

If the premise is true, then the conclusion must be true.

On the premise that he has been injured we can infer that he will not be able to play.

เมื่อเป็น กริยา UK ออกเสียงต่างเป็น ‘pri’MAIZ’ (พริไมซ์) US = ‘prem’is’ (พริ มิส)

The reforms were premised on our finding.

One school of thought premised that the cosmos is indestructible.

Premises นาม ที่ดินและอาคารที่บางคนเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะ บริษัทหรือองค์กร

Supplying alcoholic liquor for consumption on the premises.

We were evicted from the premises.

(CEEU) อ้างว่า บางคนแย้งเมื่อเห็นรูปพหูพจน์ของ premises ว่า

ที่ดินและอาคาร เพียงหนึ่งเดียว ควรเป็น premise

แต่ที่ถูกต้อง ยังคงใช้รูปเดิมกับทั้งเอกพจน์และพหูพจน์


Prepone (OALD) อธิบายว่า เป็น กริยา ใช้ไม่เป็นทางการ ของภาษาอังกฤษแบบอินเดีย

เริ่มใช้ในทศวรรษที่ 70 ในความหมายที่ตรงข้ามกับ postpone หมายถึง การเลื่อนบางสิ่งให้เร็วขึ้นกว่าที่วางแผนไว้

The publication date has been preponed from July to June.


Prescribe & proscribe

Prescribe กริยา ออกเสียง ‘pri’skraib’ (มิใช่ เพรส) หมายถึง แนะนำ คำสั่ง

What did the nurse prescribe for your cough?

The doctor prescribed antibiotics.

Proscribe กริยา คำทางการ หมายถึง ประณาม หรือห้าม หรือผิดกฎหมาย

Gambling was strictly proscribed by the authorities.

Playing the radio after midnight is proscribed.


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)