160313-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Precede & proceed / precedence & precedent / precipitate & precipitous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Precede & proceed

Precede กริยา หมายถึง มาก่อน หรือไปข้างหน้าของ

Most English adjectives precede the noun they modify.

Take time to read the chapters that precede the recipes.

Proceed กริยา หมายถึง เดินหน้าต่อ เริ่มต้น ทำบางสิ่งที่เป็นขั้นตอนต่อไป

His lawyers have decided not to proceed with the case.

We can proceed with our investigation.


Precedence & precedent ทั้งสองคำมีต้นรากเดียวกันจาก Latin หมายถึง มาก่อน

Precedence นาม สภาพที่ต้องกระทำก่อนสิ่งอื่น หรือเห็นว่าสำคัญกว่า สิทธิจะอยู่หน้า

On highways, ambulances have precedence (หรือ take precedence) over civilian cars.

The order of importance given to people in Britain is duke, marquis, earl, viscount, baron.

Precedent นาม เหตุการณ์หรือการกระทำหรือตัวอย่าง ที่เคยเกิดแล้ว ถือเป็นต้นแบบ

There are substantial precedents for using interactive media in training.

The decision set a precedent for others to be sent to trial in the U.S..


Precipitate & precipitous ทั้งสองคำมาจากราก Latin เดียวกันหมายถึง ทุ่มลง แต่ความหมายภายหลังเปลี่ยนไปอย่างแตกต่าง

Precipitate กริยา ใช้เป็นทางการ ทำให้บางสิ่งโดยเฉพาะที่ไม่ดี เกิดทันทีหรือเร็วกว่าที่ควร

His resignation precipitated a leadership crisis.

Precipitous adj. ใช้เป็นทางการ ทันที ชัน ตั้งฉาก ชันมาก ปกติใช้กับหน้าผา ภูเขา

A precipitous drop at the side of the road.

The end of the war led to a precipitous decline in exports.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)