อาสารัตน5


20150202235513.doc

*** รัตน ๕ แก้ว ๕ ประการ *** ที่หาได้ยากในโลก

๑. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว
๓. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟัง
๔. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟัง แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
๕. กตัญญูกตเวทีบุคคล

** จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร **
คหบดี ! ก็จาคสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค) เป็นอย่างไร
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทิน คือ...
ความตระหนี่ อยู่ครองเรือน
มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ
มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ
เป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปัน
นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.
-บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.

**ทาน (การให้) เป็นอย่างไร**
มาณพ ! บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็น สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม
ย่อมเป็นผู้ให้ข้าว น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้
ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์
เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
เพราะกรรมนั้น
อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้
หากตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิด
ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคทรัพย์มาก.
-บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๓๗๖/๕๗๙.

อานิสงส์แห่งการให้ทาน
ภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ
นี้มีอยู่ ๕ ประการเป็นอย่างไร คือ
(1) ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก
(2) สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน
(3) กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรทั่วไป
(4) ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์
(5) ผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
ภิกษุทั้งหลาย ! นี้แล อานิสงส์แห่งการให้ทาน
๕ ประการ.
ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก
ชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัปบุรุษ
สัปบุรุษผู้สงบ ผู้สำรวมอินทรีย์ ประกอบพรหมจรรย์
ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ
สัปบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา
เขาได้ทราบชัดแล้ว
ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกนี้.

-บาลี ปญฺจก. อํ. ๒๒/๔๓/๓๕


หมายเลขบันทึก: 602933เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2016 12:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มีนาคม 2016 12:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี