janya tananimit


ครู คศ 3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
Username
janyatrue
สมาชิกเลขที่
100687
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

๑. ประวัติส่วนตัว

๑.๑ ชื่อ / นามสกุล นางสาวจรรยา ธนะนิมิตร

๑.๒ เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙ อายุ ๕๘ ปี

๑.๓ ตำแหน่งหน้าที่หรือตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๘

๑. ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตรกรรม)

๒. หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓. หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๔. วิทยากรให้การอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕. วิทยากรให้การอบรมการดำเนินงานจิตอาสาสร้างสำนึกจิตสาธารณะ

๖. ครูที่ปรึกษาเครื่อข่ายจิตอาสาชาวเลือดหมู-ดำ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

สถานที่ทำงาน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เลขที่ ๓๓๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๔๔๙๙๐

โทรสาร ๐๒-๓๕๔๔๙๘๘

สังกัดหน่วยงาน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย / เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑

๑.๔ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๙/๔๔๒ หมู่ ๗ ตรอก / ซอย ธนการณ์(เกล้ารัตนา) ถนนศรีอยุธยา

แขวง / ตำบลเสาธงหิน เขต / อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๔๐

โทรศัพท์บ้าน ๐๒-๙๒๖๗๗๕๑ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖-๓๑๘๒๒๑๘

ครูจรรยา ธนะนิมิตร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการดำรงชีวิต และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดพื้นฐานความคิดและพฤติกรรมสู่การสร้างชุมชนและสังคมที่พอเพียง พฤติกรรมของครูจรรยา ธนะนิมิตร แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน และสังคม อย่างเด่นชัด

ผลงาน

ด้านการเรียนการสอน

-พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม "ห้องเรียนคุณภาพวิชาเกษตรกรรม" เพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพ

1) มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 3) วิจัยในชั้นเรียน (CAR) 4) ใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 5) สร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline

-ออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้รับการเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอน ทางโทรทัศน์ครูในตอน "เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย"

-ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(จิตอาสา)

ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

-เผยแพร่เทคนิคการสอนที่ดีเด่นเป็นสื่อการสอน ของโทรทัศน์ครูในตอน "เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดโรค พลโลกปลอดภัย"

-มีส่วนร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เขียนเอกสารแนวการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

-วิทยากรอบรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

-วิทยากรจัดอบรมให้แก่ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- วิทยากรฝึกอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่เผยแพร่ทางสื่อรายการทีวี

-รายการ ฟ้าปกดิน ตอน "ครูผู้สร้าง หัวใจจิตอาสา" -รายการคนดีเพื่อแผ่นดิน

-รายการช่วยคิดช่วยทำ ช่อง 3 วันครู ปี2555 -รายการสมรภูมิไอเดีย "ชมรมจิตใสใจอาสาฝ่าโลกมืด"

-MV "ครูดีตามรอยพระผู้ทรง เป็นครูแห่งแผ่นดิน" นำเสนอ วันครู ปี2555 ที่คุรุสภา

-รายการช่วยคิดช่วยทำ ช่วงเด็กคิดเด็กทำช่อง 3 กิจกรรมกระปุกบุญ / กิจกรรมจิตอาสา เปเป่มาเช่ / กิจกรรมรณรงค์การเล่นพนันฟุตบอล เรื่อง การดูฟุตบอลอย่างถูกต้อง

-รายการ 5 4 3 2 โชว์ จิตอาสา"สร้างสุขในโรงพยาบาล" ช่อง 5
-รายการมดคันไฟ เรื่อง กิจกรรม คุยเปิดใจรักปลอดภัย ช่องไทยพีบีเอส

-ให้สัมภาษณ์ รายการของสถานีวิทยุศึกษา เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ

นางสาวจรรยา ธนะนิมิตร

ผลงานที่ได้รับการยกย่องชมเชย / ได้รับรางวัล

ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ๒๕๕๗

…………………………………………………………………………….

๑. รางวัลเชิดชู "ครูเกียรติคุณ" ผู้ตามรอย "ครูแห่งแผ่นดิน" จาก สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑ ใน ๑๒ คน จากการพิจารณาทั่วประเทศ)

๒. รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๓ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

๔. รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑

๕. มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒

๖. มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ " การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓

๗. เป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๒

๘. มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อพ.ศ.๒

๙. วิทยากรฝึกอบรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน

๑๐. มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือเทคโนโลยีการป้องกันความรุนแรงในนักเรียนมัธยม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐

๑๑. รางวัล "คนดีเพื่อแผ่นดิน" มูลนิธิมูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต พ.ศ.๒๕๕๔

๑๒. รางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ของ สกสค." ระดับจังหวัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่รับ 16 มกราคม 2556

๑๓. รางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๕ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๔. รางวัล "คุรุสภา" ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๕. รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับเขต คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๖. รางวัล "คุรุสดุดี" ระดับประเทศ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันครูโลก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๗. รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น"ประจำปี๒๕๕๕ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครุฑทองคำ" และเกียรติบัตร ในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายา ๒๕๕๖ จากรองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

๑๘. รางวัล "ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น"ประจำปี ๒๕๕๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

๑๙. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของ สกสค ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ

๒๐. รางวัลตาราอวร์ด ประจำปี 2556 จากเสถียรธรรมสถาน"ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ เพื่อเชิดชูและยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงามและทำงานเกื้อกูลสังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

๒๑. รางวัล "ครูผู้มีผลงานดีเด่น"ประจำปี ๒๕๕๖ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

๒๒.รางวัล "คุรุสภา" ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๒๓.รางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มคุรุสภาสดุดีทองคำ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท และศึกษาดูงานต่างประเทศ ๒ ครั้ง


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท