การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหนื่อยจากการทำงานทั้งร่างกายที่ตะลอนเดินทางไปเข้าออก สถาบันการศึกษาและองค์การภาคเอกชนเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ในสถานพินิจบ้านอุเบกขา ตำบลคลองโยง และ community mall เดอะ ศาลายา ตำบลศาลายา การใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนใช้ทักษะทางสังคม ภาษากาย สื่อสารคำพูดการปฏิสัมพันธ์นับเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริหารปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) คนปัจจุบันได้ใช้อยู่มิได้จากความเพียรพยายามเรียนรู้จากการทำงานกับบรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ บุคคลากร แต่การวางตัวเป็นผู้นำมากกว่าเป็นผู้บริหารทำให้ภาคีเครือข่ายเกิดการยอมรับมาก จากความคิดสร้างสรรค์ที่ลดตอนขั้นการ ปฏิบัติของทางราชการให้น้อยลงและหาช่องทางให้การทำงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น จึงเป็นเสน่ห์ทำให้บรรดาผู้บริหารทุกระดับต้องการมาสร้างความสัมพันธ์มากขึ้น แต่น่าเสียดายที่เวลาการทำงานเหลือน้อยมาก เพราะมีเวลาปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความอิสระ กระจายอำนาจการตัดสินใจมากขึ้น และบริการจุดเดียวกับผู้เรียนผู้รับบริการได้เข้าถึงการเรียนรุ้เหลือเพียง ๑ ปี เดิมที่เป็นอยู่การบริหารงานล้มเหลวมาก บุคลากรขาดองค์ความรุ้เรื่องระบบงานทุกขั้นตอน กลุ่มฝ่ายทำงานกันแบบไม่มีเป้าหมาย ต่างคนต่างทำไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ปัญหาความขัดแย้งร้าวลึกระหว่างบุคคลภายนอกที่คาดหวังสูงกับการรับบริการ กับสภาพการบริหารจัดการที่ขาดความเชื่อมโยงกับความเป็นจริงนับเนื่อง ๑๑ เดือน กับการแก้ไขปัญหาเรื่องคนขัดแย้งกัน ระบบงานไม่คล่องตัวยึดระเบียบปฏิบัติที่แข็งตัวมายาวนาน ๒๐ ปี สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การสื่อสารไม่มีประสทธิภาพ ได้เพียรพยายาม ทำในเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ก่อนเป็นขั้นเป็นตอน หย่อนบ้างตึงบ้าง กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า ใครมีใจกับหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว ใครรับผิดชอบต่อองค์กรตามบทบาทเสมอต้นเสมอปลาย สามารถวิเคราะห์ภาวะสถาบันแห่งนี้ได้ว่า ป่วยต้องรีบเข่ารับการรักษาโดยด่วยโดยใช้การผ่าตัดมากกว่าใช้โอสถแบบทาหรือกิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงาน ศกภความเห็น (0)