โครงการบริการวิชาการในกิจกรรม "การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน" (1)

การสอนภาษาอังกฤษตามโครงการบริการวิชาการในกิจกรรม "การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน"

เนื่องจากโครงการบริการวิชาการในกิจกรรม "การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน" หัวหน้าโครงการวิจัยคือ รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.30 น. ผู้เขียนพร้อมด้วยนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 4 คน คือ นางสาวณัฐนิชา กาญจนสินธ์ุ นางสาวชนกพร โสรเนตร นางสาวกฤตลักษณ์ ม่วงอยู่และนางสาวภัทราพร ใจยั่งยืน ไปจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมกัน

ตอนไปถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมรออยู่แล้ว นิสิตทั้ง 4 คนแยกไปสอนห้องละสองคน วันนี้นักเรียนมาน้อย รวมป.1-3 ได้ 1 ห้องเรียน ป.4-6 ได้อีก 1 ห้องเรียน นางสาวณัฐนิชา กาญจนสินธ์ุ และนางสาวชนกพร โสรเนตรไปสอนชั้นป.1-3 กิจกรรมที่นิสิตสอนภาษาอังกฤษคือสอนเรื่อง Parts of body หรือเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

นิสิตทั้งสองคนใช้ทั้งกิจกรรมและเกมภาษาอังกฤษ ก่อนที่นิสิตจะสอนได้เตรียมและคุยเรื่องกิจกรรมกับผู้เขียนก่อน ถือว่านิสิตรุ่นใหม่สอนได้ค่อนข้างดี ลองดูกิจกรรมการสอนของนิสิตใน video นะครับ เผื่อคุณครูหรือใครสนใจอยากเอาไปปรับสอนนักเรียน


ตอนที่นิสิตสอนผู้เขียนเดินดูทั้งสองห้อง นักเรียนโต้ตอบกิจกรรมกับนิสิตได้ดี แต่นักเรียนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแถมมีพื้นฐานการเรียนที่แตกต่างกันด้วย นิสิตใช้ทั้งบัตรคำและกิจกรรมต่างๆช่วยให้นักเรียนเกินการเรียนรู้

นักเรียนเหมือนได้คุณครูคนใหม่มาช่วยกระตุ้นการสอน ผู้เขียนพบว่านักเรียนออกเสียงคำว่า chest ไม่ได้ นักเรียนบอกว่านม 555 จริงแล้วออกเสียงว่า chest ลองคลิกที่ออกเสียงดูนะครับ

มีภาพแขนแต่นักเรียนโชว์กล้าม 555 นักเรียนได้ออกเสียง ได้เห็นการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายทั้งหมด มีกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนไปที่ภาพบนกระดานด้วยว่าถูกต้องหรือไม่พร้อมกับการออกเสียง

มีเกมกระซิบแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ด้วย

กิจกรรมท้ายๆเป็นการเป่ายิงฉุบทำ scissor ,paper และ hammer แข่งกันใครชนะบอกคำศัพท์แล้วจะได้คะแนนเพิ่มด้วย ในห้องที่ 2 นางสาวกฤตลักษณ์ ม่วงอยู่และนางสาวภัทราพร ใจยั่งยืน สอนเรื่อง occupations หรือเรื่องอาชีพ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง if you are happy แล้วสอนเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะและเรื่องอาชีพให้นักเรียนช่วยกัน list อาชีพขึ้นกระดานดำด้วย


นักเรียนตั้งใจมาก ตอนเรียนเรื่องอาชีพ มีช่วงหนึ่งนักเรียนออกมาแสดงท่าทางเกี่ยวกับอาชีพให้เพื่อนทายด้วย นักเรียนหญิงคนหนึ่งแสดงท่าทางได้ดีจนเพื่อนๆทึ่ง

นักเรียนชี้คำศัพท์อวัยวะว่าแปลว่าอะไร

นักเรียนแสดงท่าทางเกี่ยวกับอาชีพให้เพื่อทาย

ได้แบ่งนักเรียนเป็นทีมเล่นเกมและเรียนรู้ไปด้วยกัน มีน้องเณร 1 รูปที่เรียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก ตอบภาษาอังกฤษถูก แถมตั้งใจมากด้วย ถามคุณครูบอกว่าอยู่วัดทุ่งกระพังโหม ตอนเย็นกลับไปวัดตอนเช้าก็มาเรียนตามปกติ

ผู้เขียนแอบไปดูผักที่ให้โรงเรียนไว้ด้วยผักงามดีมาก แต่มี 2 ที่เริ่มเหลือง ถามคุณครูผู้เขียนพบว่าคุณครูใส่ขี้ไส้เดือนมากเกินไป คุณครูอยากให้งาม 555

เมื่อจบการสอนผู้เขียนถามนิสิตว่าเหนื่อยไหม นิสิตบอกว่าเหนื่อย ผู้เขียนให้นิสิตทั้ง 4 คนเขียนสะท้อนความรู้ (Reflection) Before Action Review ว่าคาดหวังอะไรจากโครงการนี้บ้างนิสิตตอบว่า

คนที่ 1 ตอบว่า อยากให้เตรียมสื่อสำหรับการทำกิจกรรม เล่นเกม การเรียนการสอน เพราะจะทำให้การเรียนการสอนสนุกสนาน ได้สอนได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหลายๆปี เพราะได้ฝึกประสบการณ์จัดชั้นเรียนในรูปแบบแตกต่างกัน การปรับตัวให้เข้ากับเด็ก จะเป็นประโยชน์มากๆต่อการสอนต่อไป

คนที่ 2 ตอบว่า คาดหวังว่าจะให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้แก่น้องๆ คาดหวังว่าอย่างน้อยน้องๆจะได้คำศัพท์ที่เราสอน น้องๆสนุกสนานกับกิจกรรมที่เราตั้งใจให้

คนที่ 3 ตอบว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะในร่างกาย ได้ความสนุกสนานจากกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

คนที่ 4 ตอบว่า คาดหวังว่าจะได้เอาประสบการณ์ไปสอนในสถานการณ์จริงมากขึ้น คาดหวังว่านักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

หลังการสอนได้ทำ After Action Review ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาสอนนักเรียน

คนที่ 1 ตอบว่า ได้เรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนชอบแตกต่างกัน ลักษณะความชอบ ความสนใจแตกต่างกัน นักเรียนมีพื้นฐานแตกกต่างกัน ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน การใช้เกม การจัดกิจกรรมในห้องเรียน

คนที่ 2 ตอบว่า ได้รู้จักนักเรียนหลากหลายความสามารถและความรู้ รู้จักการจัดชั้นเรียน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จัดเกมให้นักเรียนได้เรียนรู้

คนที่ 3 ตอบว่า ได้เรียนรู้ประทับใจ ปรับกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับเด็ก ได้รับเทคนิคจากครูที่ช่วยดูภายในห้อง ว่ากิจกรรมใด วิธีใดเหมาะสมกว่า ได้ความเพลินเพลินและสนุกกับการสอน

คนที่ 4 ตอบว่า ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนที่แตกต่างกันออกไป เพราะเคยชินกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ นักเรียนมีจำนวนน้อยทำให้การสอนทั่วถึง แต่ความรู้ของเด็กไม่ถึงเกณฑ์ที่คาดเอาไว้ ซึ่งได้เรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆการควบคุมชั้นเรียนและใช้ในการสอน นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ในการสอนซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์สอนได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณผู้อ่านทุกๆท่านมากครับที่เข้ามาอ่าน....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (9)

  • ยิ้มแย้มแจ่มใส ห้องเรียนแห่งความสุข มีความสุขทั้งครูและนักเรียน..
  • "การเรียนการสอนในห้องมีการเตรียม มีการแสดงความคิดเห็นหลังสอนร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในครั้งต่อๆไป" อันที่จริง แค่โรงเรียนทำอย่างนี้ให้เป็นความปกติได้ ปฏิรูปการศึกษาอะไรต่างๆ คงไม่ต้องพูดถึงกันบ่อบๆเหมือนทุกวันนี้นะครับ
  • ขอบคุณตัวอย่างดีๆนี้ครับ
เขียนเมื่อ 

ขยันสอนดีจังครับอาจารย์

ยกนิ้วให้เลยครับ

เป็นการเรียนการสอนที่สะท้อนความสุขดีๆนอกเหนือจากทักษะวิชาการเพิ่มเติมค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ มีความความสุขทั้งครูและนักเรียนนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูธนิตย์มากครับ

ใช้ครับถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมการสอนปกติ

นักเรียนได้เรียนรู้

ไม่ต้องปฏิรูปการศึกษาก็ได้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณลุงชาติ

ตามไปดูนิสิตสอน

เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนครับ

ลุงชาติสบายดีนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

นิสิตสอนได้ดี

เพราะได้คุยกันก่อนจะมาสอน

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูอร

ใช่ครับ

แต่ดูเหมือนว่านิสิตจะเหนื่อย

แต่มีความสุขดีครับ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยนะคะ น้องนิสิตเก่งจัง ครั้งนี้สาระเพียบนะคะ

คนชักชวนเก่งกว่า อิ อิ ได้พัฒนาทั้งครูในอนาคต และนักเรียนนะคะ