โครงการบริการวิชาการในกิจกรรม "การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน" (1)


การสอนภาษาอังกฤษตามโครงการบริการวิชาการในกิจกรรม "การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน"

เนื่องจากโครงการบริการวิชาการในกิจกรรม "การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เด็กนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน" หัวหน้าโครงการวิจัยคือ รศ.นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.30 น. ผู้เขียนพร้อมด้วยนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 4 คน คือ นางสาวณัฐนิชา กาญจนสินธ์ุ นางสาวชนกพร โสรเนตร นางสาวกฤตลักษณ์ ม่วงอยู่และนางสาวภัทราพร ใจยั่งยืน ไปจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมกัน

ตอนไปถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหมรออยู่แล้ว นิสิตทั้ง 4 คนแยกไปสอนห้องละสองคน วันนี้นักเรียนมาน้อย รวมป.1-3 ได้ 1 ห้องเรียน ป.4-6 ได้อีก 1 ห้องเรียน นางสาวณัฐนิชา กาญจนสินธ์ุ และนางสาวชนกพร โสรเนตรไปสอนชั้นป.1-3 กิจกรรมที่นิสิตสอนภาษาอังกฤษคือสอนเรื่อง Parts of body หรือเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

นิสิตทั้งสองคนใช้ทั้งกิจกรรมและเกมภาษาอังกฤษ ก่อนที่นิสิตจะสอนได้เตรียมและคุยเรื่องกิจกรรมกับผู้เขียนก่อน ถือว่านิสิตรุ่นใหม่สอนได้ค่อนข้างดี ลองดูกิจกรรมการสอนของนิสิตใน video นะครับ เผื่อคุณครูหรือใครสนใจอยากเอาไปปรับสอนนักเรียน


ตอนที่นิสิตสอนผู้เขียนเดินดูทั้งสองห้อง นักเรียนโต้ตอบกิจกรรมกับนิสิตได้ดี แต่นักเรียนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแถมมีพื้นฐานการเรียนที่แตกต่างกันด้วย นิสิตใช้ทั้งบัตรคำและกิจกรรมต่างๆช่วยให้นักเรียนเกินการเรียนรู้

นักเรียนเหมือนได้คุณครูคนใหม่มาช่วยกระตุ้นการสอน ผู้เขียนพบว่านักเรียนออกเสียงคำว่า chest ไม่ได้ นักเรียนบอกว่านม 555 จริงแล้วออกเสียงว่า chest ลองคลิกที่ออกเสียงดูนะครับ

มีภาพแขนแต่นักเรียนโชว์กล้าม 555 นักเรียนได้ออกเสียง ได้เห็นการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายทั้งหมด มีกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนไปที่ภาพบนกระดานด้วยว่าถูกต้องหรือไม่พร้อมกับการออกเสียง

มีเกมกระซิบแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ด้วย

กิจกรรมท้ายๆเป็นการเป่ายิงฉุบทำ scissor ,paper และ hammer แข่งกันใครชนะบอกคำศัพท์แล้วจะได้คะแนนเพิ่มด้วย ในห้องที่ 2 นางสาวกฤตลักษณ์ ม่วงอยู่และนางสาวภัทราพร ใจยั่งยืน สอนเรื่อง occupations หรือเรื่องอาชีพ นำเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง if you are happy แล้วสอนเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะและเรื่องอาชีพให้นักเรียนช่วยกัน list อาชีพขึ้นกระดานดำด้วย


นักเรียนตั้งใจมาก ตอนเรียนเรื่องอาชีพ มีช่วงหนึ่งนักเรียนออกมาแสดงท่าทางเกี่ยวกับอาชีพให้เพื่อนทายด้วย นักเรียนหญิงคนหนึ่งแสดงท่าทางได้ดีจนเพื่อนๆทึ่ง

นักเรียนชี้คำศัพท์อวัยวะว่าแปลว่าอะไร

นักเรียนแสดงท่าทางเกี่ยวกับอาชีพให้เพื่อทาย

ได้แบ่งนักเรียนเป็นทีมเล่นเกมและเรียนรู้ไปด้วยกัน มีน้องเณร 1 รูปที่เรียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก ตอบภาษาอังกฤษถูก แถมตั้งใจมากด้วย ถามคุณครูบอกว่าอยู่วัดทุ่งกระพังโหม ตอนเย็นกลับไปวัดตอนเช้าก็มาเรียนตามปกติ

ผู้เขียนแอบไปดูผักที่ให้โรงเรียนไว้ด้วยผักงามดีมาก แต่มี 2 ที่เริ่มเหลือง ถามคุณครูผู้เขียนพบว่าคุณครูใส่ขี้ไส้เดือนมากเกินไป คุณครูอยากให้งาม 555

เมื่อจบการสอนผู้เขียนถามนิสิตว่าเหนื่อยไหม นิสิตบอกว่าเหนื่อย ผู้เขียนให้นิสิตทั้ง 4 คนเขียนสะท้อนความรู้ (Reflection) Before Action Review ว่าคาดหวังอะไรจากโครงการนี้บ้างนิสิตตอบว่า

คนที่ 1 ตอบว่า อยากให้เตรียมสื่อสำหรับการทำกิจกรรม เล่นเกม การเรียนการสอน เพราะจะทำให้การเรียนการสอนสนุกสนาน ได้สอนได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหลายๆปี เพราะได้ฝึกประสบการณ์จัดชั้นเรียนในรูปแบบแตกต่างกัน การปรับตัวให้เข้ากับเด็ก จะเป็นประโยชน์มากๆต่อการสอนต่อไป

คนที่ 2 ตอบว่า คาดหวังว่าจะให้ความสนุกสนาน ให้ความรู้แก่น้องๆ คาดหวังว่าอย่างน้อยน้องๆจะได้คำศัพท์ที่เราสอน น้องๆสนุกสนานกับกิจกรรมที่เราตั้งใจให้

คนที่ 3 ตอบว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะในร่างกาย ได้ความสนุกสนานจากกิจกรรม มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

คนที่ 4 ตอบว่า คาดหวังว่าจะได้เอาประสบการณ์ไปสอนในสถานการณ์จริงมากขึ้น คาดหวังว่านักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

หลังการสอนได้ทำ After Action Review ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาสอนนักเรียน

คนที่ 1 ตอบว่า ได้เรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนชอบแตกต่างกัน ลักษณะความชอบ ความสนใจแตกต่างกัน นักเรียนมีพื้นฐานแตกกต่างกัน ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน การใช้เกม การจัดกิจกรรมในห้องเรียน

คนที่ 2 ตอบว่า ได้รู้จักนักเรียนหลากหลายความสามารถและความรู้ รู้จักการจัดชั้นเรียน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จัดเกมให้นักเรียนได้เรียนรู้

คนที่ 3 ตอบว่า ได้เรียนรู้ประทับใจ ปรับกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับเด็ก ได้รับเทคนิคจากครูที่ช่วยดูภายในห้อง ว่ากิจกรรมใด วิธีใดเหมาะสมกว่า ได้ความเพลินเพลินและสนุกกับการสอน

คนที่ 4 ตอบว่า ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียนที่แตกต่างกันออกไป เพราะเคยชินกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ นักเรียนมีจำนวนน้อยทำให้การสอนทั่วถึง แต่ความรู้ของเด็กไม่ถึงเกณฑ์ที่คาดเอาไว้ ซึ่งได้เรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆการควบคุมชั้นเรียนและใช้ในการสอน นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ในการสอนซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์สอนได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณผู้อ่านทุกๆท่านมากครับที่เข้ามาอ่าน....


หมายเลขบันทึก: 602602เขียนเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2016 19:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2016 19:39 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)
  • ยิ้มแย้มแจ่มใส ห้องเรียนแห่งความสุข มีความสุขทั้งครูและนักเรียน..
  • "การเรียนการสอนในห้องมีการเตรียม มีการแสดงความคิดเห็นหลังสอนร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในครั้งต่อๆไป" อันที่จริง แค่โรงเรียนทำอย่างนี้ให้เป็นความปกติได้ ปฏิรูปการศึกษาอะไรต่างๆ คงไม่ต้องพูดถึงกันบ่อบๆเหมือนทุกวันนี้นะครับ
  • ขอบคุณตัวอย่างดีๆนี้ครับ

ขยันสอนดีจังครับอาจารย์

ยกนิ้วให้เลยครับ

เป็นการเรียนการสอนที่สะท้อนความสุขดีๆนอกเหนือจากทักษะวิชาการเพิ่มเติมค่ะ

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะ มีความความสุขทั้งครูและนักเรียนนะคะ

ขอบคุณพี่ครูธนิตย์มากครับ

ใช้ครับถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมการสอนปกติ

นักเรียนได้เรียนรู้

ไม่ต้องปฏิรูปการศึกษาก็ได้ครับ

ขอบคุณลุงชาติ

ตามไปดูนิสิตสอน

เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนครับ

ลุงชาติสบายดีนะครับ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

นิสิตสอนได้ดี

เพราะได้คุยกันก่อนจะมาสอน

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ขอบคุณครูอร

ใช่ครับ

แต่ดูเหมือนว่านิสิตจะเหนื่อย

แต่มีความสุขดีครับ

เยี่ยมมากเลยนะคะ น้องนิสิตเก่งจัง ครั้งนี้สาระเพียบนะคะ

คนชักชวนเก่งกว่า อิ อิ ได้พัฒนาทั้งครูในอนาคต และนักเรียนนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท