บทบาทหน้าที่ของธนาคารให้การให้ความช่วยเหลือธุรกิจในช่วงวิกฤต

ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท. มีความสำคัญคือ เป็นสถาบันที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก นั้นหมายถึงเป็นผู้บริหารเงินเฟ้อ ที่มีราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้น จึงทำให้คนหันไปซื้อสินค้าต่างประเทศมากขึ้น ทำให้เกิดผลเสียคือ สินค้าภายในประเทศ เช่น ด้านการเกษตรไม่ได้ถูกระบายออก เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว อาจจะทำให้ไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบ

ดังนั้นนโยบายที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาช่วยเหลือกับธุรกิจในช่วงวิกฤตคือ

  1. เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันไม่ให้มีพันธบัตรมากเกินไป อธิบายได้ว่าถ้ามีสินค้าหรือสิ่งใดมากเกินไปสิ่งนั้นก็จะไม่มีคุณค่า
  2. ดำเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกำหนด ได้แก่ รับเงินฝาก กำหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา กู้ยืมเงินเพื่อการดำเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จำเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดโดยมีหรือไม่มีคุณค่า
  3. การออกนโยบายให้นำสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์ โดยคำนึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ เช่น ออกหุ้นสามัญ หุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้มีเงินในการหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจมากขึ้น
  4. จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงิน ระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน และบริหารจัดการระบบดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  5. กำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะและการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อให้มีเสถียรภาพ
  6. บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกำไรขาดทุนที่มีความผันผวนมากเกินไป เพื่อไม่ทำให้เงินบาทไทย ไหลออกสู่ต่างประเทศมากจนเกินไปที่มาข้อมูล:https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/RolesAndHistor...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนธุรกิจความเห็น (0)