160223-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด N – Nevertheless & nonetheless / nice

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Nevertheless & nonetheless ต่างหมายถึง อย่างไรก็ตาม ถึงกระนั้น อย่างไรก็ดี

Nevertheless ถึงแม้มีบางสิ่งที่ตรงข้าม อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน

While we disliked each other, nevertheless we agreed.

Statements which, although literally true, are nevertheless misleading.

Nonetheless สามารถเขียนแยกเป็นสามพยางค์ none the less (อ้างอิง NOAD)

Although I’m a little afraid, nonetheless I’d like to try it.

ในเมื่อทั้งสองคำ มีจำนวนอักษรมากและยาว ควรเลือกใช้คำที่สั้นกว่าเช่น

However, but, still หรือ yet.


Nice adj. มีความหมาย ครอบคลุม มากมาย

เมื่อใช้บรรยายถึง บุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ ต่างๆ

สามารถใช้คำอื่นที่มีความหมายเจาะจงมากกว่าแทนได้ เช่น

Agreeable, pleasing, delightful, kind,

choice, delicate, minute, accurate,

respectable, dainty และ defined.

New Oxford American Dictionary อธิบายว่า

ความหมายดั้งเดิมของ nice คือ ‘coy, reserved’

ต่อมาขยายไปเป็น ‘fastidious, scrupulous’ ถือเป็นคำโบราณ เช่น

For company so nice, the finest caterers would be engaged.

จนถึง fine, subtle, precise, strict ที่หลายคนถือว่าเป็นความหมายที่ ถูกต้อง

She has a nice sense of decorum.

ก่อนจะหยุดที่ความหมายปัจจุบัน คือ pleasant, agreeable, satisfactory

ที่แสดงในเกือบทุก Dictionary อันเป็นการใช้ nice อย่างมากเกิน


Niece ถึงแม้คำนี้จะสะกดตามสูตรการใช้ 'ie' ที่ว่า “I before E except after C”

หลายคนยังสงสัย เนื่องจากคำนี้ออกเสียงเป็น ee ว่าจะยังใช้ตามสูตรหรือไม่

ที่เป็นปัญหา เพราะอักษร ‘I’ ในภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะในอังกฤษเอง)

ออกเสียงเป็น “aye” แทนที่จะเป็น “ee” เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆของยุโรป ที่อังกฤษ ยืมมาใช้

ถ้าเคยศึกษาภาษาฝรั่งเศส จะรู้ว่าออกเสียง niece ว่า “knee’YES” ช่วยให้จำการสะกดได้

คนอเมริกัน ส่วนมากสะกดชื่อคน German-Jewish ผิดอยู่บ่อยๆ เพราะไม่จำว่า คนเหล่านั้น

ออกเสียง ‘IE’ เหมือนเสียง ‘ee” และออกเสียง ‘EI’ เหมือนเสียง ‘aye

และเจ้าของชื่อก็ไม่เข้มงวดกับเรื่องนี้ จึงเปลี่ยนเสียงของ ‘Wein’ จาก ‘vine’ เป็น ‘ween

แต่ว่า ‘Klein’ ยังคงออกเสียงเป็น ‘kline’ เหมือนเดิม (อ้างอิง CEEU)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)