รธน. ๑๘ ข้อที่เราคงไม่ได้เห็นหรอก (ยกเว้นฟลุกจริงๆ)


ขอเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ ๑๘ มาตราที่สามารถช่วยชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่เป็นเสือกระดาษหลายร้อยมาตราเหมือนที่ผ่านมา

(ร่าง) รัฐธรรมนูญ ฉบับคนถางทาง

 • สยามเป็นประเทศเอกราช มีชนเผ่าหลากหลายหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง มีศักดิ์ศรีมาช้านานแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ผองเราปวงชนสยามพร้อมปกป้องศักดิ์ศรี เอกราช และความเป็นหนึ่งเดียวนี้ไว้ด้วยชีวิต
 • พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ เป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมจิตใจของปวงชน การวิจารณ์พระองค์กระทำได้โดยปราศจากความมุ่งร้ายและโดยกระบวนการที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุด
 • สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามสัดส่วนประชาชน มีหน้าที่บัญญัติกฎหมายและตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจักต้องมีความรู้และคุณธรรมทางการเมืองที่สามารถตรวจวัดได้อย่างเที่ยงธรรม ทั้งนี้โดยไม่นับเอาอายุบุคคลเป็นเกณฑ์
 • การบริหารประเทศกระทำโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย นรม. นี้ได้รับการสรรหามาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นกลางจำนวนไม่ต่ำกว่า ๒๐ คน และไม่เกิน ๓๐ คน โดยมาจากปลัดกระทรวงผู้เกษียณอายุไม่เกิน ๕ ปี ครม. นี้ต้องไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา หรือ สมาชิกพรรคการเมืองใด
 • คณะตุลาการศาลฎีกา เสนอชื่อโดยฝ่ายบริหาร โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภาด้วย
 • หลักเศรษฐกิจของประเทศให้ยึดความพอดี ทางสายกลาง ที่ยั่งยืน ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม และไม่เอาเปรียบแรงงานของคนหมู่มาก มีการกระจายการผลิตไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะบางจังหวัด แรงงานย่อมได้รับการแบ่งปันผลกำไรจากนายจ้างอย่างเป็นธรรมในลักษณะของผู้ถือหุ้นร่วม
 • รายได้มวลรวมประชาชาติต้องเป็นสัดส่วนของคนสัญชาติสยามไม่ต่ำกว่า ๗๐ ปซ. (เป็นสัดส่วนต่างชาติไม่เกิน ๓๐ ปซ.)
 • การเกษตร (รวมถึง ประมง ปศุสัตว์) ต้องเป็นระบบที่ปราศจากสารเคมีโดยสิ้นเชิง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเก็บเกี่ยว การอุตสาหกรรมและธุรกิจทั้งมวลต้องไร้มลพิษที่มีผลเสียต่อสุขภาพของมวลชน
 • รัฐต้องส่งเสริมสหกรณ์อุตสาหกรรม และสหกรณ์การค้าส่ง ค้าปลีก ให้กระจายทุกท้องถิ่น
 • การศึกษาต้องกระจายออกทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ต้องเป็นระบบการศึกษาที่ให้ความรู้ ความคิด ศิลปะชีวิต และคุณธรรม อย่างสมดุลแก่ผู้เรียนตลอดชีวิต
 • การพลังงาน การสื่อสาร การถนน การท่าเรือ การบิน การประปา สาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายที่ใช้โดยชนหมู่มากให้จัดเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่หวังผลกำไร โดยอาจมีเอกชนรับช่วงกิจการย่อยเพื่อบริการประชาชนได้ ให้รัฐถือครองกิจการเหล่านี้โดยตรง โดยห้ามหน่วยงานย่อยอื่นถือครอง เช่น หน่วยทหารถือครองช่องโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น
 • ประชาชน และสื่อสารมวลชน มีเสรีภาพในการวิจารณ์บุคคลสาธารณะ บนพื้นฐานของความเป็นอารยะและประสงค์ดีต่อกันฉันท์กัลยาณมิตร
 • บุคคลย่อมได้รับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้ระบบร่วมจ่ายแบบถดถอยระหว่างรัฐและบุคคล
 • การยุติธรรมให้แบ่งเป็นสี่ขั้น ดำเนินการโดยองค์กรที่เป็นอิสระต่อกันและทำงานประสานกันคือ ระบบสืบสวน ระบบจับกุม ระบบสอบสวน ระบบตัดสิน ตำรวจมีหน้าที่จับกุมเท่านั้น
 • สยามย่อมวางตัวเป็นกลางในกิจการต่างประเทศ การเข้าพวกกับประเทศหรือกลุ่มประเทศในกรณีพิเศษกระทำได้โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
 • พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือหลักความเชื่อของศาสนาอื่น พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทมามกะ
 • ทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศ โดยใช้ทหารอาสาสมัคร การเกณฑ์ทหารกระทำได้เป็นรายปี โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
 • จำนวนขรก.ทั้งหมดจะต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของจำนวนประชากร
 • รายละเอียดแห่งแนวปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติโดยรัฐสภา
 • ----------------------------------สุขสวัสดีจงมีแก่สยามประเทศอันเป็นแผ่นดินเกิดอยู่ (และคงตายด้วย) ของข้าพเจ้า...คนถางทาง
หมายเลขบันทึก: 601740เขียนเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2016 00:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2016 00:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

เห็นด้วยหลายข้อและไม่เห็นด้วยหลายข้อครับ

ที่ชอบที่สุดคืออาจารย์เรียกชื่อประเทศนี้ถูกใจผม

อุตส่าห์คิคแทบตายนายหลายสิบปี ยังไม่เห็นด้วยในหลายข้อ แบบนี้ต้องดีเบทยาว ให้ข้อมูลเชิงลึก ที่่ไม่มีคนไทยไหนรู้เท่าผมหร็อก แม้เป็น ศ.ดร.ด้านรัดสาด ดังก้องประเทศ (โม้นะเนี่ย ๕๕๕)

อยากดีเบทครับ แต่อาจจะต้องย้ายบ้านไปอยู่ในคุกทั้งอาจารย์และผม เอาเป็นว่าผมไม่เห็นด้วยแบบไม่ (กล้า) มีเหตุผลครับ

ชอบบันทึกของอาจารย์บันทึกนี้จังครับ

เพราะอาจารย์เขียนไม่ผิดเลย

..


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี