สิ่งดีดีที่ได้จากการประชุมอบรมของเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านตาก

การไปอบรมมาเล่าต่อเป็นการกระจายความรู้ชัดแจ้งเท่านั้น ยังไม่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แท้จริง เพราะยังไม่ได้ผ่านการนำไปทดลองปฏิบัติ จึงยังไม่ทราบผลที่แท้จริงว่าดีหรือไม่

ข้อตกลงของชาวโรงพยาบาลบ้านตากคือหากใครำไปประชุมอบรมจะต้องสรุปประเด็นสำคัญที่จะมีประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนางานไว้เผยแพร่ เดิมก็ใส่แฟ้มกระดาษไว้ แต่พบว่าการเข้าถึงยากเพราะนอกเวลาราชการหรือวันหยุดเข้าไปดูยาก จึงได้นำมาเสนอในเว็บบอร์ด มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น

คุณพรรณราย ทรัพย์ทวีธนกิจ สรุปผลการอบรมในวันที่ 9 – 13 ..48
อบรมเรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นระดับปฐมภูมิ
แนวทางที่ได้จากการอบรมเรื่อง นำมาใช้กับผู้ป่วยใน
- การอบรมได้มีการฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยแกโรคกลุ่มโรตามกลุ่มอาการที่ได้จากการซักประวัติ การตรวจร่างการผู้ป่วยและการ
ให้ยารักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยโดยแยกผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. กลุ่มฉุกเฉินให้รีบส่งต่อภายใน 2 ชม.
2. กลุ่มไม่ฉุกเฉินมียารักษาเฉพาะโรค
3. กลุ่มไม่ฉุกเฉินรักษาตามอาการ
- ซึ่งการได้รับความรู้ช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยได้กว้างและรวดเร็วขึ้น
1.การคัดกรองผู้ป่วยช่วยในการซักประวัติคาดการณ์จากอากรที่ผู้ป่วยบอก
2.การให้สุขศึกษาและให้คำแนะนำได้ถูกต้องทั้งด้านการป้องกันส่งเสริมรักษาฟื้นฟูเป็นองค์รวมทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ สังคม
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพยาบาลมากขึ้นควรทำในส่วนที่มีในกรอบไม่ควรทำในส่วนที่เกินขอบเขตพยาบาล
4.ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้ยาซึ่งมีS/E, drug interaction การเริ่งใช้ยาในแต่ละโรคซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้ป่วยที่มารับ
บริการและผู้ที่สนใจซักถาม
5.การได้รับความรุ้นำมาใช้กับผู้ป่วยในหอผุ้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีแล้วหายกลับไปอย่างปลอดภัย รวดเร็ว

 

 คุณชนก,คุณสุภาภรณ์ มหาวรรณ,คุณสุภาภรณ์ บัญญัติ
สรุปผลการอบรมในวันที่ 18 – 19 ..48
อบรมการบำบัดการรักษาผู้ติดสารเสพติดประเภทฝิ่นและดื่มสุรา
แนวทางที่ได้จากการอบรมเรื่อง นำมาใช้กับผู้ป่วยที่ต้องงดดื่มสุราและสูบฝิ่น
1.การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติซึ่งเป็นขึ้นตอนที่สำคัญ
2. การรับผู้ป่วย
3. การให้คำปรึกษาบำบัดรักษา
4.การจำหน่ายผู้ป่วย
5. การติดตามเยี่ยมบ้านอาจจะติดตามเป็นระยะทุก 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
วิธีการติดตามการบำบัดรักษา
ทางตรง - เยี่ยมบ้าน
- นัดพบนอกสถานที่
- นัดพบสถานที่บำบัด
ทางอ้อม - ทางโทรศัพท์
- จดหมาย
- สอบถามจากคนใกล้ชิด
แนวทางการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจของการเลิกดื่มสุรา
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จาการดื่ม
- กระตุ้นให้ผู้ป่วยเล่าถึงเป้าหมายชีวิตที่เคยตั้งไว้
- ให้ผู้ป่วยเล่าถึงปัญหาอุปสรรค
- โยงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคกับผลกระทบจาการดื่ม
- ช่วยให้ผู้ป่วยคิดโอกาสมุ่งสู่เป้าหมายสำเร็จถ้าไม่ดื่มแตกต่างจากการดื่นอย่างไร
- เสนอแนะแนวทางที่จะเลิกดื่มสุราได้นานที่สุด พร้อมตั้งเป้าหมายการรัษาร่วมกัน นัดติดตามผลอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

 

 

 

คุณแสงทอง สุภา สรุปผลการอบรมในวันที่ 2 – 4 ..48
การจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายในโรงพยาบาล
แนวทางที่ได้จากการอบรมเรื่อง นำมาใช้กับผู้ป่วยใน
1. หลักการจัดอาหารทั่วไป
2. หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค
3. การประเมินภาวะโภชนาการ
นำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้บุคลากรในงานบริการอาหารและหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการปรุงอาหารเฉพาะโรค
3. กลุ่มไม่ฉุกเฉินรักษาตามอาการ
- ซึ่งการได้รับความรู้ช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยได้กว้างและรวดเร็วขึ้น
1.การคัดกรองผู้ป่วยช่วยในการซักประวัติคาดการณ์จากอากรที่ผู้ป่วยบอก
2.การให้สุขศึกษาและให้คำแนะนำได้ถูกต้องทั้งด้านการป้องกันส่งเสริมรักษาฟื้นฟูเป็นองค์รวมทั้งด้านร่ายกาย จิตใจ สังคม
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพยาบาลมากขึ้นควรทำในส่วนที่มีในกรอบไม่ควรทำในส่วนที่เกินขอบเขตพยาบาล
4.ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้ยาซึ่งมีS/E, drug interaction การเริ่งใช้ยาในแต่ละโรคซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้ป่วยที่มารับ
บริการและผู้ที่สนใจซักถาม
5.การได้รับความรู้นำมาใช้กับผู้ป่วยในหอผุ้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีแล้วหายกลับไปอย่างปลอดภัย รวดเร็ว

มีที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง หากสนใจเข้าไปดูในwww.bantakhospital.com ได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 6017, เขียน: 28 Oct 2005 @ 17:05 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 01:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)